zobrazeno: 8499x

DVD raná komunikace v neslyšící rodině

recenze

zdroj: Info-Zpravodaj 2007, roč. 15, č. 2, s. 24-25. publikováno: 07/03/2008

Dlouho dopředu avízované DVD Raná komunikace v neslyšící rodině vyjde se zpožděním v průběhu měsíce června. Technická realizace DVD se bohužel trochu „protáhla“. Rodičům dětí se sluchovým postižením se tak dostane do rukou pomůcka, která si klade za cíl usnadnit jim úplné začátky a pomoci jim navázat s jejich dětmi úspěšnou komunikaci.

DVD mapuje postupy, které v komunikaci se svými dětmi využívají neslyšící rodiče - neslyšící lidé totiž přirozeně vědí nebo vycítí, jak vychovávat neslyšící děti a jaké postupy na úplném začátku využívat, aby s dítětem mohli navázat plynulou komunikaci - mají totiž sami zkušenost neslyšícího člověka. Autoři DVD věří, že neslyšící rodiče mohou slyšící rodiče při výchově jejich neslyšícího dítěte inspirovat a ti se od nich mohou mnohé naučit. DVD vydává Federace rodičů a přátel sluchově postižených. O jeho posouzení jsme poprosili poradkyni a psycholožku Střediska rané péče Tamtam PhDr. Ivu Jungwirthovou. 

Úvodem

Když se slyšícím rodičům narodí neslyšící dítě, znamená to pro ně v první řadě velký šok. Ve chvíli, kdy se se situací začnou smiřovat, začínají se rodiče ptát, co mají dělat, jak miminko rozvíjet, jak minimalizovat důsledky smyslového postižení. Od odborníků dostávají mnohdy rozporuplná doporučení: někdo jim doporučí znakovat a používat jakékoli způsoby komunikace, jiný od toho naopak odrazuje s tím, že u dítěte se pak nerozvine mluvená řeč. Rodiče tápou a nevědí, co je pro jejich dítě vlastně dobré.

Autoři DVD Raná komunikace v neslyšící rodině vyšli z předpokladu, že pro malé dítě je podstatné, ABY se rozvíjela jeho komunikace s okolím, a že v tomto období je méně důležité, JAKÁ forma komunikace to je. Uvědomíme-li si, že dítě se sluchovým postižením nezaznamená žádnou informaci, pokud není zraková nebo hmatová, je pak jasné, že je třeba od základů změnit náš způsob komunikace s dítětem.

V nejpřirozenější situaci se octne malé neslyšící dítě, které se narodí neslyšícím rodičům. Ti si díky svému smyslovému omezení nejlépe uvědomují, jak jejich dítě vnímá svět kolem sebe, vědí, jaké postupy jsou účelné při komunikaci zaměřené na zrakové podněty, a tyto postupy s dítětem intuitivně používají.

Základem DVD jsou proto videoukázky tří neslyšících maminek v interakci s jejich neslyšícím dítětem. Zaznamenány jsou ty nejběžnější situace: hra, prohlížení knížky, koupání, přebalování, tedy situace, které se stále opakují a jsou tak pro rozvoj láskyplného a bezpečného vztahu mezi matkou a dítětem nejdůležitější. 

pro koho je dvd určeno

DVD je rozděleno na několik kapitol, v úvodní části se dozvíme, pro koho je vlastně určeno. Cílovou skupinou jsou slyšící rodiče neslyšících dětí, ale i neslyšící rodiče, kteří se chtějí ubezpečit o vhodnosti vizuální komunikace s jejich dítětem, ať slyšícím nebo neslyšícím.

Malý průvodce obsahem nás seznámí se strukturou DVD a také s tím, jak jej ovládat, jak přecházet mezi jednotlivými částmi, jak zrychlit či zastavit videoukázku. Důkazem toho, že je DVD skutečně „přátelské k uživatelům“, je skutečnost, že si ho autorka těchto řádků celé prohlédla a v zásadě nenarazila na žádný technický problémJ. 

hlavní část dvd

Stěžejní částí jsou ukázky komunikace v neslyšící rodině. Je jich dohromady 23, součástí každé ukázky je i vysvětlení toho, oč v ní vlastně šlo, jaký konkrétní postup chtěli autoři ukázat, a také to, proč je tento postup důležitý. Milým zpestřením je pak i malý slovníček znaků, které maminka či dítě v každé ukázce použily. Celá tato kapitola je zakončena shrnutím, které opakuje základní a nejdůležitější postupy při navazování a udržení kontaktu s dítětem.

Ukázky se zaměřují na ty úplně základní aspekty komunikace s malým neslyšícím dítětem. Pokud chci, aby dítě vnímalo, co mu sděluji, musí se na mě podívat. Upoutat jeho pozornost mohu nejlépe jemným opakovaným dotykem (ukázka 2), stále musím mít na paměti, že dítě nemůže současně sledovat matku a předmět (1), vše důležité se musí odehrávat v zorném poli dítěte (3). Proto je velice důležitá pozice dítěte vůči matce (4), dítě musí vidět současně sledovaný předmět a matčiny ruce nebo obličej (5 a 6).

Zásadní pro úspěšný rozvoj komunikace vizuální i mluvené je zrakový kontakt. Dítě o něj zprvu nemusí jevit zájem, je třeba jej stále trpělivě a láskyplně iniciovat (7) a po jeho navázání ihned dítě odměnit úsměvem, pokývnutím, znakem. V ukázce 10 je pěkně vidět pokrok, který malý František udělal ve schopnosti navázat, udržet a samostatně iniciovat zrakový kontakt, doporučuji srovnat s ukázkou 2.

Používané znaky musí dospělý stále opakovat, někdy si dítě spojení znak – předmět vytvoří rychle, v prvních měsících to ale vyžaduje mnoho opakování (8). K navazování kontaktu a budování znakové a slovní zásoby dítěte je vhodné využívat především běžné denní činnosti a situace (9, 15, 17, 18), vždy předem komentujeme, co se bude dít a průběžně pojmenováváme předměty a činnosti, které dítě obklopují. Po skončení činnosti je zase důležité ukázat znak „hotovo/konec“ (16).

Maminkou tvořený znak nemusí být „správný“ (tzn. znak nemusí mít svou základní podobu, podléhá určitým úpravám: např. je vytvořen na jiném místě, než je obvyklé, např. na knize nebo na těle dítěte; to vše slouží k upoutání a udržení pozornosti dítěte – pozn.red.). Je možné používat dětské znaky, znaky umísťovat podle potřeby do prostoru (11) a využívat ikonické znaky (12), pokud nám intuice napoví, jak by asi znak mohl vypadat (jíst, pít, spát, mýt se…).

Důležitou součástí logopedické práce je v tomto období i hra před zrcadlem, kdy si dítě procvičuje motoriku rukou i mluvidel (13) a také sluchová cvičení a upozorňování na zajímavé zvuky a vibrace (21).

Záznamy komunikace velmi pěkně završuje poslední sekvence (23), ve které sledujeme přirozeně plynoucí komunikaci mezi maminkou a chlapcem, matka rozšiřuje slovní zásobu o adjektiva (znaky ve funkci přídavných jmen – pozn.red.), dítě ji pozorně sleduje, ona okamžitě reaguje na jeho pohled úsměvem a pokývnutím, rozhovor již probíhá na větší vzdálenost, rozšířil se do prostoru. Komunikace působí velmi spontánně, ale pokud jsme zhlédli první záznamy z téže rodiny, uvědomíme si, kolik cílené práce, trpělivosti a opakování  za touto zdánlivou lehkostí stojí. 

zkušenosti slyšících a neslyšících maminek

Následují záznamy rozhovorů se třemi maminkami, dvěma slyšícími a jednou neslyšící maminkou: první slyšící maminka vychovává dva malé chlapce s kochleárním implantátem, neslyšící maminka má jedno slyšící a jedno neslyšící dítě a poslední, slyšící matka, hovoří o svém synovi, který využívá sluchadla. Rozhovory jsou zajímavé, autentické, ukazují cestu, kterou rodiče dětí museli projít, jak se vyvíjel jejich pohled na postižení dětí, jak se s omezením komunikace vyrovnávali. Zajímavé je si také uvědomit, zda a jak se liší pohled rodičů slyšících a neslyšících. 

výchova dětí v raném věku: rady a informace

Shrnutí a rozšíření dosud získaných informací najdou zájemci v oddílu Výchova dětí v raném věku. Znovu je v něm zdůrazněna důležitost vizuální komunikace a sluchového tréninku. Nově se tu autoři zabývají velmi aktuální otázkou, zda a proč používat v raném věku prvky znakového jazyka u dětí, které budou velmi pravděpodobně implantovány. Vysvětluje se zde i to, jakým způsobem si děti znakový jazyk vlastně osvojují. 

kontakty a autorský team

Část Kontakty poskytne zájemcům prostřednictvím mapy ČR informaci o tom, kde rodiny s malým neslyšícím dítětem mohou v okolí svého bydliště nalézt pomoc a podporu při zvládání nové situace. Na závěr je velmi pěkným a bezprostředním způsobem divák seznámen se všemi, kdo se na vzniku DVD podíleli. 

způsob předávání informací

Velmi zdařilé je propojení různých způsobů předávání informací. Jakýkoli mluvený text je paralelně tlumočen do znakového jazyka (a obráceně), současně běží pod záznamem tištěné titulky. I tato zdánlivá drobnost ukazuje, že autoři skutečně mysleli na to, jak svou práci v maximální míře zpřístupnit všem zájemcům. Pro laika pak je velice zajímavé sledovat znakování rodilé mluvčí, její gesta i mimiku a srovnávat je s mluveným slovem (průvodcem na DVD je neslyšící žena /v soukromém životě maminka dvou neslyšících dětí/, která obsah DVD komentuje v českém znakovém jazyce – pozn.red.). 

mírně kriticky...

Součástí každé recenze by měla být i mírná kritika v mezích zákona. Jediné moje výhrady se týkají oddílu s videozáznamy. Některé záznamy jsou zbytečně dlouhé, v některých případech se sledované strategie opakují a překrývají, řazení záznamů není vždy úplně logické.

Odstrašujícím dojmem působí záběry maminky, která se snaží komunikovat s dítětem se zapnutou televizí v pozadí (ukázky byly natáčeny v přirozeném, domácím prostředí neslyšících rodin; u mnoha neslyšících lidí je zvykem mít doma zapnutou televizi – je to podobné, jako když mají slyšící lidé puštěné rádio, je to pro ně jakási kulisa – pozn.red.).

Trochu příliš vzorově a nereálně působí sekvence, kdy maminka vysvětluje dítěti, proč nesmí sahat na rostlinu (19). Ukázka (22) tematicky do souboru nezapadá, kde maminka vypráví dítěti smyšlený příběh spojený s plakátem na zdi - jako bychom přeskočili ve vývoji dětí mnoho měsíců.

Určitě by bylo dobré jednotlivé ukázky nečíslovat, ale označit přímo podle strategie, kterou se snaží zachytit. Tyto drobnosti však naprosto nemohou změnit dojem, který na mě DVD učinilo. Skvělá a názorná pomůcka pro slyšící i neslyšící rodiče, pro prarodiče a známé a zcela určitě i pro pracovníky středisek rané péče, speciálních pedagogických center a snad i dalších pomáhajících profesí.

Na závěr ocituji z rozhovoru s paní Kovařovicovou, slyšící maminkou dnes patnáctiletého Vojty: My jsme si samozřejmě přáli, aby mluvil, ale víc jsme si přáli, aby chápal a myslel. To, že sluchově postižené děti nerozumí světu kolem sebe, nesouvisí s vlastním sluchovým postižením. Jestliže je možné znaky všechno vysvětlit, pak je mnohem důležitější, aby se začala rozvíjet řeč, aby se začalo rozvíjet myšlení, aby dítě nestagnovalo, aby odpovídalo vývoji... K tomu, aby bylo omezení dětí se sluchovou vadou co nejmenší, může vydávané DVD určitě pomoci. 

DVD je možné si objednat na webových stránkách: www.frpsp.cz, na stránce Prodej knih.  

DVD Raná komunikace v neslyšící rodině. Praha: FRPSP, 2007. Sign.: 4796/K 36.30 

Zpracovala Iva Jungwirthová
autorka článku pracuje ve Středisku rané péče Tamtam v Praze
Foto: repro DVD Raná komunikace v neslyšící rodině

 

 Související články:


sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Slovník pojmů znakového jazyka - pro oblast historie
Znaková zásoba terminologických pojmů z oboru speciální pedagogika
Alan Ptáček: Humor neslyšících
Tlumočení pro neslyšící a související legislativa
Radka Faltínová - Osobni vlastní jména v českém znakovém jazyce
Mezinárodní znakový systém a šestijazyčný překladový slovník základních frází
Richterová Klára - Představy neslyšících o tlumočnických službách
Petr Vysuček, Prstová abeceda v českém znakovém jazyce - praktická cvičení (DVD)
Malá encyklopedie zvířátek v českém znakovém jazyce
Grafický design periodik pro SP Gongu a Unie
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Učíme se českou znakovou řeč
Znakování pro každý den
Všeobecný slovník českého znakového jazyka, A-N
Malý slovník abstraktních pojmů
Slovník křesťanských znaků pro neslyšící
Malá encyklopedie zvířátek v českém znakovém jazyce
Všeobecný slovník českého znakového jazyka, O-Ž
Slovník znakového jazyka terminologie z období těhotenství, porodu ...
Nová knížka neslyšících autorů
Dívej se, povídám

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 4
celkem: 4
Přihlášení

ikonka 

aktuality 

RSS kanály 

[CNW:Counter]