zobrazeno: 6835x

Pravidla týmového tlumočení pro tlumočníky znakového jazyka

zdroj: TOP, cktzj.com publikováno: 16/01/2008

Ve dnech 15.-17.9. 2006 se v Praze konala Mezinárodní konference tlumočníků znakového jazyka organizace ESFLI (Evropské fórum znakového jazyka), kterou pořádala jedna z členských organizací - Česká komora tlumočníků znakového jazyka. Tématem konference bylo Týmové tlumočení.

S příspěvky na toto téma vystoupilo mnoho zahraničních i domácích kolegů. Na letošních Jeronýmových dnech jsem tedy mohla využít zajímavých postřehů především z jednoho konkrétního příspěvku kolegyně Angely Jones, která je od roku 2003 prezidentkou organizace Registr tlumočníků pro neslyšící (The Registry of Interpreters for the Deaf, Inc - RID). Ráda bych se o své postřehy podělila i s vámi.

Kdy vzniká tým

Každý tlumočník zná radost z práce v týmu, který je dokonale sladěný, a naopak frustraci z práce v týmu, který je toho pravým opakem. Jednou z klíčových povinností tlumočníka je předcházet tomu, aby se situace stala nepříjemnou nejen pro tlumočníky ale také, a to je mnohem důležitější, pro klienty.

Registr tlumočníků neslyšících vydal dokument nazvaný Praktické standardy týmového tlumočení, ve kterém jsou definovány role tlumočníků při týmovém tlumočení následovně: „Všichni členové tlumočení jsou v průběhu týmového tlumočení stále aktivní. Střídají se v roli primárního/aktivního a podpůrného tlumočníka. Primární role jsou směrovány ke klientům a jsou v nich zahrnuty úkoly, jako je tlumočení do znakového jazyka nebo do mluvené řeči. Podpůrné role jsou nezbytné pro zvýšení kvality týmového tlumočení jako celku a zahrnují monitorování celkového prostředí, podpůrný tlumočník zajišťuje přesný a vhodně provedený přechod v tlumočení a dává podněty aktivnímu tlumočníkovi.“ S tímto nahlížením na spolupráci tlumočníků v týmu se setkáváme i v českém prostředí. I v našem pojetí týmového tlumočení by měli v průběhu tlumočení stále pracovat oba tlumočníci. Aktivní tlumočník předává sdělení klientům. Podpůrný tlumočník monitoruje původní sdělení a sdělení tlumočené jeho kolegou, všímá si okolních podmínek, je stále připraven podat narážku aktivnímu tlumočníkovi, pokud je to potřeba, sleduje čas, aby mohl dát signál ke změně tlumočníka.

Vždy je velmi důležité, aby týmoví tlumočníci vzájemně věděli o svých kvalitách, vzdělání, specializaci, avšak měli by být připraveni i na zvládnutí situace, která je slabou stránkou týmu. V tomto ohledu je nenahraditelná příprava tlumočníka na tlumočnický výkon. Mnohdy se stává, že tato fáze tlumočení je chápána jako zbytečné vyptávání a ztráta času. Ve skutečnosti je však nezbytnou součástí přípravy tlumočníka a prevencí neefektivního tlumočení.

Vlastnosti dobrého týmového kolegy

Efektivní týmové tlumočení začíná tím, že se jednotliví členové týmu vzájemně respektují, usilují o precizní tlumočnický výkon, aktivně pracují a pozitivně a konstruktivně přispívají ke zdárnému výsledku.

Předpokladem práce v týmu je současně otevřenost a na druhé straně důvěra. Taková úroveň důvěry, která nám dovoluje sdělit svůj názor na to, jak by se tlumočení mohlo zlepšit, aniž by se ostatní tlumočníci cítili uraženi, dotčeni či zrazeni. Tlumočník musí být realista. Musí si například uvědomit, že neexistuje dokonalé tlumočení, že „dvě hlavy ví více než jedna“ a že když se jedná o simultánní tlumočení do znakového jazyka, odehrává se zároveň tolik věcí, že není možné, aby je jeden člověk stihl všechny sledovat. Když tlumočník zvažuje, jaké kvality by měl mít jeho kolega v týmu, měl by sám splňovat následující vlastnosti:

  1. sdílet s kolegou stejnou filozofii ohledně týmového tlumočení;
  2. přijít na akci v dostatečném v předstihu, aby měl čas připravit se na tlumočení se členy týmu a popř. s klienty;
  3. připravit se na obsah tlumočení předem;
  4. být ochoten diskutovat s ostatními členy týmu o spolupráci (nápověda, výměna rolí, rozptylující faktory v okolním prostředí).

Schůzka tlumočníků před tlumočením

Schůzka před započetím týmového tlumočení by měla probíhat za účasti všech tlumočníků, popř. organizátorů. To, že se předem všichni připraví na existenci potenciálních problémů a připraví jejich řešení před začátkem tlumočení, garantuje, že informace, které jsou předmětem jednání, budou všem předány v nejlepší kvalitě. Po skončení tlumočení by na tuto přípravnou schůzku měla ještě navazovat diskuze o průběhu práce během tlumočení. Ta může odhalit některé detaily tlumočení, jejichž řešení nám pomůže zajistit lepší práci do budoucna.

Schůzka s týmovými tlumočníky před tlumočením

Schůzka s týmovými tlumočníky před tlumočením by měla zahrnovat řešení takových záležitostí, jakými jsou umístění tlumočníka, osvětlení v prostoru, kde probíhá tlumočení, délka tlumočení, vzájemná podpora a monitoring tlumočníků, silné a slabé stránky tlumočníků obecně, forma přihrávek během tlumočení.

Umístění tlumočníka: Když se uvažuje o umístění tlumočníků, členové týmu by se měli zabývat tím, kde budou stát nebo sedět, avšak vše by mělo být usouvztažněno k aktuálním podmínkám daného prostředí. Členové týmu musí mít jistotu, že budou umístěni na takovém místě, aby dobře slyšeli ty, kteří mluví, a viděli ty, kteří znakují, a naopak, aby ti, kteří slyší, dobře slyšeli tlumočníky, a ti, kteří znakují, dobře a pohodlně viděli na tlumočníka..

Osvětlení v prostoru, kde probíhá tlumočení: Každý z členů týmu musí dobře vidět na ostatní tlumočníky a také na všechny účastníky komunikace. Může se stát, že se situace neobejde bez jednání o tom, jak nejlépe přizpůsobit osvětlení místnosti potřebám tlumočení. Je velmi důležité myslet na způsob, jakým tlumočník o tyto změny požádá. Každý by si měl uvědomit, že způsob, kterým jedná s organizátory, může ovlivnit průběh celého tlumočení a velmi často i vnímání neslyšícího klienta slyšícími organizátory obecně.

Délka tlumočení: Způsob střídání při tlumočení je důležité prodiskutovat před samotným tlumočením. Tým by měl spolupracovat tak, aby byla stanovena přibližná délka tlumočení pro jednoho tlumočníka. Tato délka se může lišit a často bývá odvozena od náročnosti tlumočeného tématu, rychlosti přednesu, uspořádání prezentace, také podle toho, jak je naplánovaný čas pro jednotlivé řečníky, a dalších okolností. Tým by měl přemýšlet o tom, jak pracovat co nejflexibilněji. Velmi často se stává, že je nutné pozměnit pravidla střídání tlumočníků či domluvenou délku tlumočení na základě aktuálního průběhu akce. Členové týmu by se měli předem domluvit na signálu, kterým se budou vzájemně upozorňovat na změnu tlumočníka. Okamžik pro změnu tlumočníka musí vyhovovat oběma tlumočníkům. Ve chvíli, kdy aktivní tlumočník přestane tlumočit, musí být podpůrný tlumočník připraven převzít jeho roli a bez prodlení pokračovat v předávání sdělení.

Kromě toho by měli členové týmu diskutovat o tom, jak postupovat, když je více účastníků komunikace, zvláště pak, když jsou účastníci i přednášející jak slyšící, tak i neslyšící. Množství možných scénářů je téměř nekonečné, ale není možné o nich předem nepřemýšlet.

Podpora/ monitoring: Další věcí, o které by se mělo před tlumočením v týmu diskutovat, je způsob, jak upozornit nebo opravit aktivního tlumočníka, když něco nesprávně přetlumočil. Někteří chtějí pomoci tlumočníkovi tím, že mu řeknou slovo nebo frázi, které přetlumočil nesprávně, jiní raději zakroutí nesouhlasně hlavou, a teprve když je potřeba doplnit více detailů, pak sdělí slovo nebo frázi. Společně by se mělo předem prodiskutovat také to, zda by týmu nevyhovovalo něco zcela jiného, než jsou výše uvedené návrhy.

Obecné silné a slabé stránky: Během diskuse před tlumočením je dobré se s ostatními podělit o své obavy a starosti stejně jako sdělit své silné stránky. Tím, že se všichni navzájem podělí o tyto informace, si členové týmu mohou udělat obrázek o tom, kde bude tým potřebovat více pomoci, a mohou se na tuto oblast o něco více soustředit.

Přihrávky: Přihrávky lze podávat mnoha různými způsoby: prstová abeceda, zřetelná tichá výslovnost a ukazování znaků. Je dobré důkladně se nad všemi dostupnými možnostmi zamyslet a uvažovat o nich. K základním zásadám patří uvědomit si, že jako tlumočníci se vždy musíme soustředit na celkovou tlumočnickou situaci, musíme mít na mysli kolegovo zpoždění, měli bychom respektovat jeho způsoby přihrávání, znaky používáme při přihrávkách tak, aby neodváděly pozornost. Předtím něž vyšleme přihrávku, ujistíme se, že tlumočník dává pozor a že je připraven naši přihrávku přijmout.

V průběhu akce krok za krokem – aby vše zapadalo do sebe

V tomto bodě tým tlumočníků musí mít pocit, že se všechny přípravy před akcí vyplatily. V průběhu akce každý zužitkuje informace, které získal v týmových diskuzích před tlumočením.

Schůzka tlumočníků po tlumočení

Tlumočníci mnohdy nemají dostatek příležitostí pro zpětnou vazbu svého tlumočnického výkonu. Tlumočení v týmu však nabízí po provedení tlumočení debatu, tedy příležitost, jak prohloubit zkušenosti týmu a vybudovat profesionální vztahy mezi týmovými kolegy. Diskutovat lze o nejrůznějších záležitostech, např.:

  1. Posoudit, které specifické podmínky přispěly k úspěchu tlumočení. Nebrzdily některé podmínky a okolnosti efektivní tlumočení?
  2. Co fungovalo dobře; co vám vyhovovalo; co by se dalo příště změnit a proč? Kterou část výkonu svého kolegy jste obzvlášť ocenili?
  3. Je něco, co by členové týmu měli společně vyřešit? Zásadní je skutečnost, pokud má člen týmu pocit, že potřebuje o něčem hovořit se svým týmovým kolegou, nejdříve musí se svým týmovým kolegou mluvit.

Porada s klienty v průběhu akce a po akci

V průběhu přestávky by se měl některý z tlumočníků dostat mezi klienty a zeptat se jich, jaký mají z průběhu akce pocit. Setkání nemusí být dlouhé, jeho cílem je zeptat se: „Zdá se vám být vše v pořádku?“ Takto obecně položený dotaz postačí. Není vhodné ptát se Neslyšícího, zda vám rozumí.

Na konci akce je vhodná doba zeptat se klientů na to, zda vše v průběhu dne fungovalo dobře. Je to obzvlášť důležité, pokud tlumočníci s konkrétními klienty pracují poprvé. Je možné, že si klienti mohou přát, aby při příštím tlumočení probíhalo něco jinak, nebo se klienti mohou chtít zeptat na něco z průběhu dne, nebo se dokonce mohou chtít zeptat, jak si mohou zajistit tlumočníka na další akci. Být otevřený a ochotný zabývat se otázkami a/nebo nespokojenými reakcemi je užitečné pro všechny zúčastněné strany.

Závěrem

Je důležité napsat, že rady a doporučení vycházejí z vlastních zkušeností konkrétních tlumočníků: Angely Jones a mých jako zpracovatelky tohoto příspěvku.

Všichni tlumočníci, kteří se zajímají o svůj profesní růst a svou zásluhu na předávaných sděleních, jsou zárukou toho, že se tlumočnický standard bude neustále zvyšovat. Z tohoto pak mají prospěch nejen týmy tlumočníků, ale také samotní neslyšící klienti. Kéž by v České republice přibývalo kvalitních, sehraných tlumočnických týmů.

podle příspěvku Angely Jones

 
autor: cktzj

sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Emílie Mrzlíková
VOŠ tlumočnictví znakového jazyka
Komparace tlumočníků znakového jazyka v terciárním vzdělávání v USA a ČR
Slyšící potomci neslyšících rodičů jako tlumočníci
Kdo je tlumočník, jaká má práva a povinnosti vůči svým klientům?
Rokovanie sekcie občanov so sluchovým postihnutím o zákone o sociálnych službách
15. ročník AGM a konference EFSLI ve švýcarském Curychu
Situace týmového tlumočení v ČR a postavení neslyšícího tlumočníka v týmu
Jak se připravit na tlumočený projev?
Tlumočení pro osoby se sníženou jazykovou kompetencí
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
15. ročník AGM a konference EFSLI ve švýcarském Curychu
Ústa jako zašitá?
Pravidla týmového tlumočení pro tlumočníky znakového jazyka
Hovory ve světě ticha
Inovativní praktiky v týmovém tlumočení
Situace týmového tlumočení v ČR a postavení neslyšícího tlumočníka v týmu
Úvod do tlumočení znakového jazyka
Jak se připravit na tlumočený projev?
Příprava tlumočníka na tlumočení
Nové publikace a pilotní kurzy o problematice neslyšících

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 18
celkem: 18
Přihlášení

ikonka 

aktuality 

RSS kanály 

[CNW:Counter]