zobrazeno: 15221x

Poznáváme český znakový jazyk VI. - Specifické znaky

zdroj: Info-Zpravodaj 3/2004, s. 25-27 publikováno: 26/03/2007

Vybráno z časopisu Speciální pedagogika, č. 1/2004, s. 16-27

Svým příspěvkem navazuji na článek Jitky Motejzíkové (Speciální pedagogika, 2003, č. 3, s. 218). (Zkrácená verze téhož článku vyšla v INFO- Zpravodaji 1/2004, s. 20-22 - poznámka M. V.)

Intrakulturní komunikace

Specifické znaky patří do mateřského jazyka Neslyšících, jsou součástí gramatiky znakového jazyka. Jejich výskyt je dokonce tak častý, že se objevuje i několik specifických znaků v jedné výpovědi.

Přesto není pro slyšícího jednoduché specifické znaky v komunikaci s Neslyšícím zachytit. Většina Neslyšících totiž podvědomě při kontaktu se slyšícími obvykle opouští specifické znaky právě pro jejich těžkou srozumitelnost slyšícím. Jde o zcela přirozenou reakci, kterou můžeme pozorovat nejen v komunikaci Neslyšící-slyšící. Je zpracováno mnoho teorií o tom, jaké komunikační strategie užívají rodilí mluvčí, když mluví s "cizincem". V těchto situacích rodilí mluvčí z mateřského jazyka vypouštějí celé jazykové struktury, svou mluvu zjednodušují. V odborné literatuře se hovoří o foreigner talk. V našem případě jsou to tedy právě Neslyšící, kteří jsou nuceni svůj projev přizpůsobovat slyšícím. Nejen, že vypouštějí zmíněné specifické znaky, v menší frekvenci používají inkorporovaných (splynutí dvou znaků v jeden; časté např. u znaků vyjadřující časové určení; např. dva roky se nevyjádří samostatným znakem pro číslovku 2 a samostatným znakem pro rok, ale jakousi jednou složeninou obou znaků - pozn. M. V.J a územně omezených znaků, ale pravděpodobně se v hovoru se slyšícím mluvčím budou snažit i o výraznější artikulaci a vyhnou se používání frazémů. (ustálené spojení slov, zpravidla doslovně nepřeložitelné do jiného jazyka; např. česky "tlouci špačky" - pozn. M. V.)

Studentům znakového jazyka a těm, kteří chtějí proniknout do problematiky specifických znaků hlouběji, tedy radím, aby se více soustředili na pozorování spontánních hovorů Neslyšících v jejich vlastní komunitě. Odvážnějším studentům pak doporučuji, aby v sobě našli odhodlání k počáteční aktivitě, tzn. k tomu, aby student, který bude mít pocit, že některý ze specifických znaků z výukových materiálů a z kurzu pochopil, ho sám v kontaktu s Neslyšícími použil. Možná právě tento krok rozpustí počáteční zábrany a dojde k určité větší komunikační otevřenosti ze strany Neslyšících.

Specifické znaky v užití

Není pochyb o tom, že specifické znaky jsou natolik významnou součástí znakového jazyka, že si zaslouží další bádání..... V České republice není dosud problematika specifických znaků zpracována, neexistuje o nich žádná odborná literatura. Bohužel specifické znaky nenajdeme ani v žádných slovnících, které se pokoušejí zachytit lexikální zásobu českého znakového jazyka. Jedná se totiž o slovníky překladové, jejichž výchozím jazykem je český jazyk.

...Existence specifických znaků je založena na simultánnosti. V mluvených jazycích se, vzhledem k jejich lineárnosti (řazení znaků v časovém sledu za sebou - pozn. M. V.) s patřičným ekvivalentem nesetkáváme.

Simultánnost dovoluje přenos více informací současně v jednom okamžiku. Například pokud je v mluveném jazyce sdělována informace o velkém krásném luxusním pohodlném autě. je nutné říci 5 slov - "velké", "krásné", "luxusní", "pohodlné", "auto". Ve znakovém jazyce lze tyto informace sdělit najednou - simultánně.

Pro poznání specifických znaků, jako unikátního prostředku znakového jazyka, je potřebný jejich popis. Jedním z prvních pokusů o něj je má bakalářská práce. Popisuji v ní 29 nejběžnějších specifických znaků. Každý z nich je dokladován šesti příklady získanými od tří Neslyšících druhé generace (u příkladů zde prezentujeme 3 příklady užití - pozn. M. V). Vzory výpovědí jim nebyly určeny, sami si vybrali dva příklady z vlastní zkušenosti nebo ze zkušenosti získané od neslyšících rodičů, popřípadě od jiných Neslyšících. Jimi zvolené výpovědi byly zachyceny na videozáznam, poté analyzovány. Pro úplnost informace o znacích, ale i o celé výpovědi v českém znakovém jazyce, bylo nutné vytvořit záznam na CD-ROM, neboť provedení znaku je kontextově závislé. Reprodukovat výpovědi v českém znakovém jazyce pouze ukazováním jednotlivých znaků z přepisu v jejich základní podobě není možné. Přepis slouží rovněž ke snadnějšímu porozumění výpovědi na videozáznamu uvedeném na CD-ROM. Fotografie zobrazující průběh znaku a orální komponenty znaku jsou vytvořeny extrakcí jednotlivých snímků z digitalizovaného videozáznamu, který zachycuje znak v rámci přirozené ucelené výpovědi...

Rád bych nyní uvedl pro ilustraci některé ze specifických znaků, které dosud nebyly v odborných časopisech popsány.

PŘÁKLAD - spec. znak č. 9, 16 Během zpracování výsledků své práce jsem narazil na zajímavou skutečnost. A to, že na fotografiích orálních komponentů si lze všimnout, že ne všechny jsou shodné u třech Neslyšících. Orální komponent se doposud považoval za stálý a neměnný (Motejzíková, 2003). Ve výsledcích mého výzkumu 29 nejběžnějších specifických znaků však v několika případech došlo k pozměnění orálního komponentu. Tento jev je dán kontextem, situací, emocemi. Záleží na okolnostech a individualitě člověka. I když se jev objevil jen v několika málo případech, je nutné vést ho v patrnosti a brát jej na vědomí při dalších výzkumech.

Uvádím alespoň dva ze zjištěných příkladů (prezentujeme pouze jeden příklad: znak č. 13 - pozn. M.V.) , ve kterých orální komponent není zcela nestálým a neměnným. PŘÍKLAD - spec. znak č. 13 Cílem mé práce bylo zdokumentovat nejběžnější specifické znaky českého znakového jazyka. Jejich soupis, popis, analýza tvoření a výklad významu přispěje jednak k poznání českého znakového jazyka, jednak poslouží při jeho výuce.

Výzka tzv. českého znakového jazyka a českého znakového jazyka

Specifické znaky nejsou zmiňovány v žádném slovníku českého znakového jazyka. To je důvod, proč slyšící populace, která se učí českému znakovému jazyku, popřípadě ho částečně ovládá, nerozumí Neslyšícím. Ani v kurzech tzv. "znakového jazyka" (Tento termín dávám záměrně do uvozovek, neboť v kurzech se nevyučuje český znakový jazyk, nýbrž znakovaná čeština (viz Hrubý 1997, s. 184-189) se specifické znaky nejen nevyučují, ale ani s nimi studenti nejsou informativně seznamováni. V současné době podle mých zkušeností je možné se s touto problematikou seznámit pouze v kurzech pořádaných Pevností - Českým centrem znakového jazyka. Výuka specifických znaků je bezpodmínečně důležitá pro ty, kteří chtějí zvládnout znakový jazyk, a proniknout tak do komunikace Neslyšících hlouběji.

Výsledky své práce již nyní používám jako materiál k výuce specifických znaků ve svých kurzech. Potvrdilo se mi, že ke zvládnutí praktického používání specifických znaků zdaleka nestačí pouhé pochopení teorie, ani několik procvičených příkladů. Nepostradatelným v této fázi je intenzivní kontakt s komunitou Neslyšících a setkávání se s jeho přirozenou podobou v běžných komunikačních situacích.

Tím, že se slyšící populace naučí specifické znaky, které jsou součástí českého znakového jazyka, však nezmizí bariéry v komunikaci Neslyšícími. Proto je třeba naučit se ucelené gramatice českého znakového jazyka, zvládnout slovní zásobu, avšak stejně tak znát kulturu a mentalitu Neslyšících.

V současné době už je popsáno zhruba 29 specifických znaků, ale to neznamená, že znaků neexistuje více, naopak, jsou jich řádově stovky. Je velmi důležité, aby se na jejich výzkumu, stejně jako na výzkumu znakového jazyka vůbec, podílelo co nejvíce Neslyšících. Jsem rád, že díky studiu na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, obor čeština v komunikaci neslyšících, mohu být jedním z nich.

kráceno Zpracovala Maria Vlčková
Specifický znak (SZ)č. 9
Popis znaku L,P ve tvaru TO s dlaněmi orientovanými dolů v neutrálním prostoru. Obě ruce se dotýkají špičkami palců a ukazováku. Obě ruce přejdou plynulým obloukovým pohybem do tvaru ruky 5.
Nemanuální složka znaku Zpočátku jsou rty semknuté a lehce vyšpulené, vytvářejí překážku pro výdechový proud vzduchu, poté rty povolí a nastává prudký, krátký únik výdechového proudu z úst ven.
Obecný význam Nezměnit se v rozporu s očekáváním.
Příklady užití Přepis Ekvivalent v češtině
1 KAMARÁD + POTKAT + SZ (č.24) + DLOUHO + NEVIDĚT + OBLIČEJ + SZ S kamarádem jsme se tak dlouho neviděli. Myslel jsem, že už ho ani nepoznám, ale on stejně. vypadá pořád stejně.
2 PANÍ + OBLEČENÍ + SZ + TOHLE + SZ Ta ženská chodí pořád ve stejných šatech už od té doby, co ji znám.
3 ON + DAREBÁK + TREST + VĚZENÍ + ODVÉST + PROBÍHAT + UŽ + PROPUSTIT + MYSLET + MYSLET + LEPŠÍ + POVAHA + SZ Jeden by si myslel, že vězení změní člověka k lepšímu, ale opak je pravdou.
Specifický znak č. 16
Popis znakuL ve tvaru sA v neutrálním prostoru před tělem s dlaní orientovanou dolů. P ve tvaru D nad L s orientací dlaně do leva. se obloukovým pohybem směrem dolů letmo dotkne hřbetu prstů L ruky. Před dotykem se tvar ruky změní na °B
Nemanuální složka znaku Hlava jde směrem dopředu, oči se výrazně vypoulí.
Obecný význam Vyjádření absolutního překvapení, reakce na nějakou nevšední, neočekávanou, šokující zprávu; příhodný český ekvivalent: "Ztratit řeč, nebýt schopen slova."
Příklady užilí Přepis Ekvivalent v češtině
1 ZNÁT + SPOLU+ SZ (č. 3) + VZÍT + SZ + SPOLU + SVATBA Vždycky jsem si myslel, že tihle dva by spolu nikdy nemohli být, a dneska jsou z nich manželé. To zírám!
2 KAMARÁD + MÍT (existovat) + NOVÝ + AUTO Kamarád má nové auto. Tak to mě podrž! + JÁ + SZ
3 OBCHOD + IKEA+ UŽ + BANKROT + SZ IKEA prý krachla. To snad není možné!
Specifický znak č. 13
Popis znaku P tvar ruky 5, orientace dlaní doleva, ukazovák se dotýká špičky nosu. Následně kontakt s nosem ustává a ruka se opakovaně, při zachování orientace dlaně otočí v zápěstí. Tvar ruky se po ztrátě kontaktu s nosem mění na TO.
Nemanuální složka znaku Koutky rtů nahoře, ústa v úsměvu, artikulace , CHE, CHE".
Obecný význam Jemný posměch (ne výsměch), reakce na něco komického, roztomilého.
Příklady užití Přepis Ekvivalenty češtině
1 STUDENT + TEN + UKAZOVAT + OMYL + JINÁ + ZNAK + SZ Ten student byl tak roztomilý, když pletl znak1/. si při vyprávění
2 FOTOGRAFIE + MIMINKO + PĚKNÉ + KLASIFIKÁTOR (poloha dítěte ležícího na zádech]_+ SZ To miminko na fotce vypadá tak rozkošně.
3 VĚDĚT + MUŽ + BOHATÝ + KOUPIT + AUTO + MALÉ + SZ Ví se o něm, co má peněz, a koupil autíčko. To je legrační. si takové mrňavé

 

 Související články:


sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Neslyšící a právo na vlastní jazyk II.
Specifický znak a frazém
SignWriting (bakalářská práce)
Lidský mozek a znakový jazyk
Speciálně pedagogická terminologie ve znakovém jazyce
Nemanuálne prostriedky v slovenskom posunkovom jazyku, resp. českom posunkovom jazyku
Posunkový jazyk je sústava gest? Nie!
Posunkový jazyk v oblasti sexuality
Jak je Znakový jazyk zpracováván v mozku?
Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Prstová abeceda
Poznáváme český znakový jazyk I.
Proč a jak zapisovat znaky českého znakového jazyka
Poznáváme český znakový jazyk II.
Poznáváme český znakový jazyk V. - Specifické znaky
Znakový jazyk
Poznáváme český znakový jazyk III.
Poznáváme český znakový jazyk VI. - Specifické znaky
Morfologie sloves
Výzkum komunikace neslyšících: český znakový jazyk

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 16
celkem: 16
Přihlášení

ikonka 

aktuality 

RSS kanály 

[CNW:Counter]