zobrazeno: 23659x

Proč a jak zapisovat znaky českého znakového jazyka

o notačním zápise znakového jazyka

zdroj: Speciální pedagogika 6, 1996, č.1, s. 5-19. publikováno: 14/06/2005

(Poznámky k diskusi)

Český znakový jazyk (dále ČZJ) se od češtiny liší přinejmenším ve dvou ohledech: 1) existuje ve "způsobu" vizuálněmotorickém - "vidí" se totiž a "ukazuje"; 2) neexistuje v psané podobě.

Slyšící lidé, kteří se znakovému jazyku učí jako jazyku cizímu, ovšem pociťují potřebu i znaky ČZJ nějak zachytit, fixovat 1 (a zaznamenávají je - každý jinak - především slovním opisem). Výhodnější než zápis "slovní", různící se případ od případu, a plně srozumitelný většinou právě jen "svému" zapisovateli, je samozřejmě zápis (nějak) konvencionalizovaný, ustálený, obecně sdílený. Takový ustálený způsob zápisu znaků pomocí ustáleného souboru symbolů může pak být využit nejen jako pomůcka při výuce a studiu ČZJ ( srov. vybavovací funkci zápisu, který vlastně supluje "viditelnost" znaku). Sloužit může i jako nástroj výzkumu ČZJ (zvl. pokud jde o rovinu fonologickou a lexikální); ostatně právě tomu byly různé koncepce konvencionalizovaného zápisu znaků původně určeny.

Počátky výzkumu znakových jazyků se spojují se jménem W. Stokoea a s jeho průkopnickou studií o americkém znakovém jazyce (1960). V ní se poprvé dokládá, že na rozdíl od gesta lze znak analyzovat, rozložit na složky, komponenty (stejně jako lze obdobným způsobem rozložit slovo). Tyto komponenty však (na rozdíl od komponentů slova) existují v podstatě simultánně, nenásledují "za sebou", ale vrší se "na sebe" či "nad sebe". Stokoe sám v této souvislosti vyděluje jako komponenty znaku 1) umístění znaku v prostoru (TAB, od tabula), 2) tvar ruky (DEZ, od designator) a 3) pohyb ruky v prostoru (SIG, od signator). V každém konkrétním znakovém jazyce jsou pak TAB, DEZ i SIG realizovány kvalitativně vymezeným a kvantitativně omezeným souborem prvků (srovnatelným se souborem fonémů v jazyce mluveném).2

Později, v 70. letech, se začalo uvažovat o dalších komponentech (parametrech) znaku: o kontaktu, o orientaci dlaně a prstů (tj. o jejich poloze ve vztahu k tělu) a o vzájemné poloze rukou (při znacích artikulovaných oběma rukama).3 S těmito parametry znaku v současné době počítá většina prací o znakových jazycích, zohledňovány jsou ale v různé míře a různým způsobem. Východiskem zde předkládaného návrhu je především práce Brennanové, Colvilla a Lawsonové (1984).

Výzkum českého ZJ byl zahájen v r. 1993 v Institutu pro neslyšící v Berouně (financován je z grantů MŠ MT ČR); také v rámci tohoto výzkumu byla samozřejmě věnována pozornost struktuře znaku a v souvislosti s tím byl promýšlen i způsob jeho zápisu.

Na základě zahraničních poznatků, excerpce znaků zobrazených ve Slovníku znakové řeči (Gabrielová - Paur - Zeman, 1988) a v učebnici českého znakového jazyka (Mrzílková - Ostatková, 1993) i na základě konzultací s autory dalších učebních textů (Ptáček, rkp.; Švagr, rkp.) je do zápisu znaků ČZJ zahrnuto:

 1. místo, kde se znak artikuluje (TAB)
 2. tvar ruky/rukou, která/é artikuluje/í (DEZ)
 3. vztah ruky/rukou k tělu: orientace dlaně (ORI 1) orientace prstů (ORI 2)
 4. vztah ruky k ruce: vzájemná poloha rukou (u znaků artikulovaných dvěma rukama) (HA)
 5. pohyb/y ruky/rukou (SIG).

Znaky českého znakového jazyka jsou pak s přihlédnutím ke způsobu artikulace rozděleny na tři základní typy:

 1. Znaky artikulované jednou rukou V jejich rámci se vydělují
  1. znaky s nulovým kontaktem (např. MUSET, KOLIK);
  2. znaky s kontaktem; dominantní (u praváků pravá) ruka kontaktuje nějakou část těla (např. čelo, nos, ústa, hru|, rameno atd.), nikoli však druhou ruku (např. VEJCE, ŠPION).
 2. Znaky artikulované dvěma rukama V jejich rámci se vydělují
  1. znaky, v nichž jsou aktivní (v pohybu) obě ruce stejného tvaru (např. ŽIVOT, VYCHOVÁVAT);
  2. znaky "symetrické", v nichž je aktivní jedna (dominantní, u praváků pravá) ruka, která artikuluje nad (pod, za, před atd.) rukou pasívní; ruce jsou ve stejném tvaru ( např. PROČ, ČOČKA);
  3. znaky "asymetrické", v nichž je aktivní jedna (dominantní) ruka, která artikuluje nad (pod, za, před atd.) rukou pasívní; ruce jsou v různém tvaru (např. OPAKOVAT, ČOKOLÁDA).
 3. Složené znaky zahrnují kombinace výše uvedených typů (např. NASHLEDANOU, ČERVENEC). Všechny tyto typy znaků jsou pak zapisovány pomocí tří typů "matric" (srov. Brennanová - Colville - Lawsonová, 1984):
 1. TAB DEZ ORI1 ORI2 SIG (pro zápis znaků skupiny A)
  Příslušnými symboly se zapíše nejprve místo, kde se znak artikuluje (TAB), potom tvar ruky, která artikuluje (DEZ), orientace dlaně (ORI1), orientace prstů (ORI2) a pohyb (SIG).
 2. TAB DEZ ORI1 ORI2 (HA) DEZ ORI1 ORI2 SIG (pro zápis znaků skupiny Ba)
  Příslušnými symboly se zapíše nejprve místo, kde se znak artikuluje (TAB), pak tvar levé ruky (DEZ) a orientace její dlaně a prstů (ORI), tvar pravé ruky (DEZ bude totožné s DEZ již zapsaným) a orientace její dlaně a prstů (ORI), dále pohyb rukou (SIG) a příp., pokud je to nutné, také jejich vzájemná poloha (HA).
 3. (manuální) TAB ORI1 ORI2 (HA) DEZ ORI1 ORI2 SIG (pro zápis znaků skupiny Bb a Bc)
  Příslušnými symboly se zapíše nejprve tvar pasívní ruky, která slouží jako TAB, a orientace její dlaně a prstů, pak vzájemná poloha rukou (HA), tvar dominantní (aktivní) ruky (DEZ), orientace její dlaně a prstů (ORI) a její pohyb.
Pozn.: V případě složených znaků se pomocí těchto matric zapíše každá část znaku; jednotlivé části se od sebe oddělí dvěma šikmými přerušovanými čarami.

Při rozhodování o typu užité matrice pomáhá sled jednoduchých kroků: Je-li znak artikulován jednou rukou, bude zapisován pomocí matrice I. Je-li znak artikulován dvěma rukama, bude užita matrice II, nebo III. Pokud jsou ruce ve stejném tvaru a obě jsou aktivní (v pohybu), je užita matrice II, všechny ostatní znaky artikulované dvěma rukama jsou zapisovány pomocí matrice III.

Jak je patrno z jednotlivých typů matric, zapisují se parametry ORI1, ORI2 a HA (tj. tzv. pobočné parametry znaku) jako dolní indexy, parametr SIG se zapisuje jako horní index.

Každý "formalizovaný" zápis je doplněn slovním doprovodem. Do "položek" TAB, DEZ, ORI, SIG, HA jsou pak při zápisu "obsazovány" (znak od znaku různě) symboly, které postihují jejich variabilitu, způsoby jejich kombinace atd.

Soupis symbolů umožňující zapsat znaky českého znakového jazyka (viz tabulky 1-7) vychází ze zahraničních zkušeností (literaturu srov. v Macurová 1994 a,b; zvl. pak srov. Brennanová - Colville - Lawsonová, 1984) a je pro potřeby ČZJ modifikován na základě excerpce Slovníku znakové řeči a excerpce nahrávek komunikace neslyšících pořízených v rámci výzkumu ČZJ (Institut pro neslyšící v Berouně).

V této fázi nejde samozřejmě o nic víc než o návrh způsobu zápisu; ukáže-li se v průběhu dalšího výzkumu, že některé symboly jsou pro zápis znaků ČZJ neužitečné, budou ze soupisu vynechány, jiné naopak mohou být - bude-li to třeba - dodatečně zavedeny. Dosavadní zkušenosti s přepisem (používán je od podzimu r. 1993) zatím ukazují, že navržený způsob v podstatě funguje - prostřednictvím daných souborů symbolů lze zapsat každý znak ČZJ, nebo přesněji: jeho složku manuální. Vedle ní je samozřejmě třeba postihnout (ať slovně nebo zase pomocí nějakého systému symbolů) i nemanuální složku znaku (výraz obličeje, pohled, pozice a pohyby hlavy a trupu, příp. pohyby úst).4

K jednotlivým souborům symbolů (viz tabulky):

TAB (místo artikulace) (tab.č.1):

neutrální prostor (prostor před tělem, kde se ruce pohybují přirozeně a volně)tvář(e)horní část paže (od loktu k rameni)
celý obličejucho/ušidolní část paže (od zápěstí k loktu)
horní část hlavykrkloket
horní část obličeje, čelohorní část trupuvnější zápěstí (dlaň dolů)
oko/očidolní část trupuvnitřní zápěstí (dlaň nahoru)
nosramenabok(y)
dolní část obličeje, bradahručstehno
pod bradoupas a těsně pod nímod kolena ke kotníku
ústa a rtylevá / pravá hrana trupu (od podpaží k bokům)

Při zápisu tohoto parametru znaku je možné převzít systém symbolů uváděný v zahraniční literatuře (Brennanová - Colville - Lawsonová, 1984)5 vcelku beze změn; v případě potřeby je možné (zvl. u znaků skupiny III, kdy je nutné rozlišit, na jaké části ruky se realizuje kontakt) použít ještě dodatečných symbolů pro jednotlivé části ruky, které fungují jako místo artikulace (TAB), srov. tzv. manuální TAB. (tab. č. 2)

Manuální TAB (tab. č. 2)

špička prstůšpičky prstů
délka prstuúpatí prstů
hrana ruky - palec
hrana ruky - malíček
povrch ruky - dlaň
povrch ruky - hřbet
zápěstí u dlaně
zápěstí u hřbetu ruky
loket

DEZ (tvar ruky) (tab. č. 3)

Tvary ruky používané k artikulaci znaků ZJ jsou v různých znakových jazycích různé (a různé je i jejich označování). Pro zápis znaků ČZJ jsou písmenové symboly tvarů ruky převzaty většinou z české jednoruční prstové abecedy, pro tvary ruky, které se v české jednoruční prstové abecedě nevyskytují, jsou užity znaky speciální (5,). Tvary rukou jsou rozčleněny (viz tab. č. 3) do pěti skupin:

 • l. zavřená ruka (A),
 • 2. skrčená ruka (O, C),
 • 3. ruka s prsty u sebe (B),
 • 4. ruka s prsty od sebe (5, ,
 • 5. zavřená ruka se vztyčenými prsty (D, V, P, I, Y, R).
Do těchto skupin je zahrnuto (prozatím?) celkem 12 tvarů ruky; jejich frekvence je přitom různá (srov. např. značně frekventovanou ruku A, a proti tomu ruku I nebo R).

tab. č. 3

Další tvary ruky jsou chápány jako tvary od těchto (základních) tvarů odvozené: pravidelné způsoby odvozování jsou zapisovány pravidelnými rozlišovacími znaménky přidávanými nad a/nebo za písmeno označující základní tvar. Tak a) kroužek nad písmenem označuje vždy ruku s "vystrčeným" palcem; b) dolní index 1 za písmenem označuje ruku s palcem položeným podél ukazováku; c) "stříška" nad písmenem signalizuje kontakt mezi palcem a špičkou ostatních prstů dané ruky (s výjimkou ruky A - tam se tímto rozlišovacím znaménkem zapisuje kontakt špičky palce a vnitřní plochy ohnutého ukazováku); d) dvě kolmé čáry nad písmenem signalizují ohyb v hlavním kotníku ruky; e) tři kolmé čáry nad písmenem pak signalizují skrčené prsty; f) dvě vodorovné čáry nad písmenem označují ruku, kde je palec postaven rovnoběžně s ukazovákem.

Tyto symboly pak umožňují zapsat i ty tvary ruky, kde se "vlastnosti" zapisované jednotlivými rozlišovacími znaménky kombinují (g); v případě, že se ve tvaru ruky kombinují charakteristiky dvou písmen české jednoruční prstové abecedy, připojuje se k písmenu označujícímu tvar základní ruky příslušný písmenný index (h): např. sA - TB - TO (srov. tab. č. 3).

ORI (poloha dlaně a prstů ve vztahu k tělu) (tab. č. 4)

nahoruk těludoprava
dolůod těladoleva

Při zápisu orientace dlaně a prstů ve vztahu k tělu se zapisuje orientace dlaně (ORI1) vždy před orientací prstů (ORI2). Pro určování sporných případů orientace dlaně (např. znak JÁ) je rozhodující orientace vnitřní plochy zápěstí. Pro určení ORI2 je rozhodující orientace ukazováku, prostředníku, prsteníku a malíku (nikoli tedy orientace palce). V případě zavřené nebo skrčené ruky (např. A, O) je orientace prstů určována podle směru prstů v narovnané poloze.

U řady znaků artikulovaných dvěma rukama (zvl. u znaků zapisovaných pomocí matrice III, např. NAVŠTÍVIT, OPAKOVAT) zaujímají v "reálu" ruce a tělo úhel 45°; v těchto případech se se v zápisu provádí posun o 45o ve směru hodinových ručiček: orientace prstů levé ruky se zapisuje jako > (tj. doprava), orientace prsů pravé ruky jako (tj. od těla). Obdobně se posouvá (srov. např. BRAMBORY) i orientace dlaně: u levé ruky: (tj. k tělu), u pravé ruky: <(tj. doleva). Podstatné přitom je, aby byl v zápise zachycen úhel (90°), který ruce navzájem svírají. Posun je možné v zápise vyznačit, např. dvojím podtržením příslušných symbolů.

HA (vzájemná poloha rukou) (tab. č. 5)

vedle, podél sebejedna ruka za druhou (blíže k tělu)jedna ruka uvnitř druhé
jedna ruka nad druhoupropojení rukouruce ve vzájemném kontaktu

Vzájemná poloha rukou se zapisuje (viz výše) jen u znaků artikulovaných oběma rukama. Parametr HA se zapisuje jako sekundární parametr na stejné rovině jako ORI (tj. jako dolní index). V některých případech vyplývá povaha HA z ostatních parametrů; pak není nutné tento parameter zapisovat (proto je v "matricích" jednotlivých typů znaků - viz výše - uveden v závorce).

Jsou-li ruce nad sebou, zapisuje se symbol nad písmenné označení ruky, která leží níže (a symbol tak vlastně "zastupuje" ruku, jež je "nad"); jsou-li přitom ruce v kontaktu, píše se symbol pro kontakt na řádnou pozici parametru (HA). Symbol se píše za symbol ruky (DEZ, ORI1, ORI2), která je blíž k tělu.

SIG (pohyb) (tab. č. 6)

nahoruvýměnaskrčení (prstů)
dolůstřídánítřepotání
nahoru a dolůzkřížení"drobení" (konečky prstů)
dopravaspojení / uchopeníotvírání
dolevamíjenízavírání
ze strany na stranukontaktžádný pohyb
k tělukruhový pohybopakování (za symbolem SIG)
od tělakroucení (otočka v zápěstí)krátký pohyb
k tělu a od těladlaň nahoruprudký pohyb
vsunutídlaň dolůkonečný stav ruky
přiblíženíkývání (ohyb v zápěstí)
oddálenímávání (ohyb v kotníku ruky)

V případě znaků skupiny II odkazuje symbol SIG k pohybu obou rukou; v případě znaků skupiny III odkazuje k pohybu aktivní, dominantní (obvykle pravé) ruky. Horizontálně umístěné symboly pro SIG postihují pohyby následující za sebou; vertikálně umístěné symboly odkazují k pohybům probíhajícím současně.

Má-li být zapsán kruhový pohyb (), je třeba rozlišit, zda jde o 1) kruhový pohyb horizontální (kruh rovnoběžný s podlahou), o 2) kruhový pohyb vertikální (rovnoběžný s tělem), nebo 3) kruhový pohyb pravoúhle vertikální (kruh v pravém úhlu k tělu). Tyto různé typy kruhového pohybu jsou rozlišeny dalšími dvěma symboly zapisovanými ve vertikálních sloupcích pod základní symbol () - viz tab.č7

SIG kruhový pohyb (tab. č. 7)

horizontálnívertikálnípravoúhle vertikální
ve směru
hod. ruč.
proti směru
hod. ruč.
ve směru
hod. ruč.
proti směru
hod. ruč.
ve směru
hod. ruč.
proti směru
hod. ruč.
jedna ruka
dvě ruce
pro pohyb obou rukou
ve stejném směru
pokud se ruce nepohybují simultánně,
je za symbol pohybu umístěn symbol pro střídání

Pokud se ve znacích artikulovaných dvěma rukama pohybují ruce "střídavě" (tj. např. jedna nahoru, druhá dolů, jedna k tělu, druhá od těla), vyznačí se za symbolem typu pohybu alternace (). Podobně se za symbol pohybu píše i symbol postihující jeho opakování.

Vybavovací funkci zápisu je na prospěch, je-li v případech, kdy je to potřeba, možné zapsat i kontakt (aktivní ruky s jinými částmi těla nebo s druhou rukou).

Zápis umožní rozlišit kontakt počáteční, koncový a zdvojený (ke kontaktu dochází na počátku a na konci artikulace), a to umístěním symbolu pro kontakt (). Píše se před symboly ( počáteční), po symbolech ( koncový), nebo mezi symboly (zdvojený) zapisujícími pohyb na horizontální linii zápisu. Na vertikální linii zápisu je pak rozlišován kontakt trvající po celou dobu artikulace znaku (zapisuje se na dolní pozici vertikálního sloupce zápisu), kontakt držený, kdy (jako např. ve znaku OŠKLIVÁ) je v kontaktu s nějakou částí těla jen část artikulující ruky a zbytek ruky se pohybuje (zapisuje se na horní pozici vertikálního sloupce zápisu) a kontakt letmý, tj. kontakt, jemuž předchází a jejž následuje ne-kontakt (zapisuje se uprostřed vertikálního sloupce zápisu).

Zapsané znaky mohou (lépe než znaky pouze viděné) sloužit jako východisko k určení fonémů českého znakového jazyka, tj. těch jeho nejmenších "stavebních" jednotek, které samy o sobě nenesou význam, slouží ale k jeho rozlišení. Tak např. znaky OBRAZ - VEČER jsou rozlišeny (pouze) na základě parametru ORI1, znaky ŽIVOT - ČEKAT na základě parametru SIG, znaky ŘÍZEK - PŘEKLAD na základě parametru DEZ atd. Zároveň mohou být zapsané znaky podkladem pro postižení geografického rozrůznění znaků ČZJ.

Pozn.: V této souvislosti je podstatné, že v rámci výzkumu jsou zapisovány pouze znaky, které neslyšící skutečně ukazují (a které byly v Institutu pro neslyšící v Berouně zaznamenány na video). Protože šlo o neslyšící z různých částí České republiky, různého věku (a zřejmě i různé znalosti znakového jazyka), mohou se některé zaznamenané znaky jevit jako neobvyklé, zvláštní, jiné než ty "normální". Podstatné je ovšem v první fázi výzkumu zmapovat, jaké znaky českého znakového jazyka skutečně jsou. Další úvahy o znacích ČZJ by se měly odvíjet ( opět ve spoluprácí s českými neslyšícími) v dalších fázích výzkumu. Vcelku výzkum zahrne čtyři takové fáze: l. záznam vzorků znaků ČZJ z jednoho regionu (jedné oblasti); 2. analýzu individuálních rozdílů v daném regionu (za účasti neslyšících, jejichž projevy byly zaznamenány) - tato analýza by měla vyloučit znaky (jen) individuální, ostatním neslyšícím neznámé, nebo i takové znaky, jež většina neslyšících z daného regionu pokládá za nepřijatelné; 3. výběr znaku, který neslyšící z daného regionu považují za znak místně obecně přijatelný, pro daný region reprezentativní; 4. srovnání znaků z různých regionů.

Postihnout geografické rozrůznění znaků ČZJ, a případně také jejich rozrůznění generační, ovšem neznamená nějak "předepisovat", rozhodovat o tom, které znaky jsou "správné", a které ne, nebo o tom, kterých znaků užívat a kterých nikoliv.

Je více než zřejmé, že při výzkumu ČZJ se lze bez konvencionalizovaného zápisu (struktury) českých znaků obejít jen stěží. Podobně se lze při tomto výzkumu stěží obejít bez (nějak) konvencionalizovaného přepisu (nikoli překladu!) "vyšších" celků ČZJ do češtiny; to je ovšem problém nepoměrně složitější a na své řešení teprve čeká.

Ukázka zápisu manuální složky znaků ČZJ

Typ I 

TAB DEZ ORI1 ORI2 (HA) SIG
U pravé strany hrudi je postavena pravá ruka Y (dlaň dolů, prsty doleva); ruka opakovaně kontaktuje hruč.
Český ekvivalent: zajímavý, zajímat se, zájem.
Pravá ruka A je postavena (s dlaní k tělu a prsty doleva) u levé strany čela; ruka vykoná pohyb doprava.
Český ekvivalent: sklo, skleněný.
Pravá ruka V s dlaní doleva a prsty od těla je postavena v neutrálním znakovacím prostoru. Ruka kývne dolů.
Český ekvivalent: kilo.
U středu hrudi je postavena pravá ruka D s prsty směřujícími k tělu a prsty nahoru. Ruka opakovaně kontaktuje hruč.
Český ekvivalent: kašel, kašlat.

Typ II

TAB DEZ ORI1 ORI2 (HA) DEZ ORI1 ORI2 SIG
V neutrálním znakovacím prostoru jsou postaveny ruce D. Dlaň levé ruky D směřuje nahoru, její prsty doprava. Na ní (kontakt v ohybu ukazováků) je postavena pravá ruka D s dlaní směřující dolů a prsty od těla. Ruce společně vykonávají kruhový pohyb ve směru hodinových ručiček (od těla a doprava).
Český ekvivalent: klub.
Ruce jsou postaveny podél sebe ("bok po boku") u brady s dlaněmi směřujícími k tělu a prsty nahoru. Opakovanými kroutivými pohyby v zápěstí se ruce pohybují směrem od těla a zároveň se od sebe vzdalují.
Český ekvivalent: velikonoce.
V neutrálním znakovacím prostoru jsou postaveny ruce B1 dlaněmi dolů a prsty od těla. Ruce vyjedou od těla doprava.
Český ekvivalent: protekce.
V neutrálním znakovacím prostoru jsou podél sebe postaveny ruce TB; levá ruka s dlaní směřující doprava a prsty nahoru, pravá ruka s dlaní směřující doleva a prsty nahoru. Ruce se od sebe vzdálí a potom udělají souběžný pohyb dolů.
Český ekvivalent: listina.

Typ III

(manuální) TAB ORI1 ORI2 (HA) DEZ ORI1 ORI2 SIG
Na levé ruce Y (manuální TAB) s dlaní směřující nahoru a prsty doprava je postavena (v kontaktu malíčky) pravá ruka Y s dlaní směřující dolů a prsty od těla. Malíček pravé ruky vykonává na malíčku levé ruky kruhový pohyb proti směru hodinových ručiček (doleva a k tělu).
Český ekvivalent: čočka.
Manuální TAB, levá ruka B1, je postavena dlaní nahoru a prsty doprava. Nad ní je postavena pravá ruka B1 s dlaní doleva a prsty od těla. Pravá ruka vyjede (v stálém kontaktu hranou ruky s levou) směrem od těla. Český ekvivalent: hnědý.
Na levé ruce A (manuální TAB) s dlaní směřující k tělu a prsty doprava je postavena (v kontaktu hranou ruky) pravá ruka A s dlaní směřující doleva a prsty od těla. Pravá ruka vykonává na levé kruhový pohyb proti směru hodinových ručiček (doleva a k tělu).
Český ekvivalent: návštěva, navštívit.
Vedle levé ruky B1 s dlaní doprava a prsty od těla (namuální TAB) je postavena pravá ruka P s dlaní směřující k tělu a prsty doleva. Pravá ruka jede doleva a kontaktuje levou ruku.
Český ekvivalent: znak.

LITERATURA

Brennan, M. - Colville, M.D. - Lawson, L.K.: Words in Hands. A Structural Analysis of the Signs of British Sign Language. Edinburgh 1984.
Gabrielová, D. - Paur, J. - Zeman, J.: Slovník znakové řeči. Praha 1988.
Macurová, A.: Jazyk v komunikaci neslyšících. Předběžné poznámky. Slovo a slovesnost 55, 1994, s. 121-132.
Macurová, A.: Náš - jejich jazyk a naše vzájemná komunikace. Naše řeč 77, 1994, s. 44-50.
Mrzílková, E. - Ostatková, M.: Základy české znakové řeči I. Praha 1993.
Ptáček, V.: Kurz české znakové řeči (rkp. učebnice).
Stokoe, W.: Sign Language Structure. The First Linguistic Analysis of American Sign Language. Buffalo 196O.
Švagr, J.: Kurs znakového jazyka (rkp. učebnice).
Working Paper I. Edinburg Non-Manual Coding System (ENCS). Edinburg b.d.

Poznámky pod čarou

 1. Pociťují ji pravděpodobně naléhavěji než jeho rodilí uživatelé. Zápis znaků ovšem může sloužit i neslyšící komunitě, byť třeba nepřímo: nesporná je např. jeho funkce uchovávat "staré" znaky (tj. znaky, které vycházejí z úzu a v reálu jsou k vidění jen zřídka) a udržovat tak vědomí jisté jazykové kontinuity, historického rozměru jazyka, a také kultury, jež je s ním spjata.
 2. Pro americký znakový jazyk uvádí Stokoe 19 tvarů ruky, 12 umístění znaku v prostoru a 24 druhů pohybu.
 3. Podrobné shrnutí zahraniční literatury k těmto otázkám a soupis základních pramenů srov. Macurová, 1994 a), b).
 4. K tomu srov. např. systém vypracovaný v Edinburghu: za nositele nemanuálního chování se zde považují oči, obočí, nos, ústa, jazyk, zuby, tváře, proud vzduchu, čelisti, hlava, ramena, trup; jim se přiřazuje 19 typů pohybu (Working Paper I, b.d.).
 5. Právě tento systém symbolů (nabízely se samozřejmě a vyzkoušeny byly i systémy jiné) byl převzat z toho důvodu, že je (alespoň podle mého názoru) relativně jednoduchý, a přitom zcela uspokojivě funguje.

 

 Související články:


sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Neslyšící a právo na vlastní jazyk II.
Specifický znak a frazém
SignWriting (bakalářská práce)
Lidský mozek a znakový jazyk
Speciálně pedagogická terminologie ve znakovém jazyce
Nemanuálne prostriedky v slovenskom posunkovom jazyku, resp. českom posunkovom jazyku
Posunkový jazyk je sústava gest? Nie!
Posunkový jazyk v oblasti sexuality
Jak je Znakový jazyk zpracováván v mozku?
Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Prstová abeceda
Poznáváme český znakový jazyk I.
Proč a jak zapisovat znaky českého znakového jazyka
Poznáváme český znakový jazyk II.
Poznáváme český znakový jazyk V. - Specifické znaky
Znakový jazyk
Poznáváme český znakový jazyk III.
Poznáváme český znakový jazyk VI. - Specifické znaky
Morfologie sloves
Výzkum komunikace neslyšících: český znakový jazyk

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 13
celkem: 13
Přihlášení

ikonka 

aktuality 

RSS kanály 

[CNW:Counter]