zobrazeno: 3997x

"Sociální reforma 2012" s překladem do znakového jazyka

zdroj: snn.cz publikováno: 12/01/2012

Jelikož v sociální reformě došlo k několika změnám, z nichž se některé týkají i sluchově postižených lidí, přinášíme Vám výtah těch změn a informací, které se ke sluchovému postižení přímo vztahují. Informace jsou přetlumočneny i do znakového jazyka - viz odkazy na videa pod články. Děkujeme Tomáši Jelínkovi za bezplatné přetlumočení informací.

První velmi důležitá informace: veškerá agenda – podpora v nezaměstnanosti, státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi a i dávky pro osoby se zdravotním postižením, je nově v kompetenci Úřadu práce.

KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Karta sociálních systémů nahrazuje současné papírové průkazy TP, ZTP a ZTP/P. S její pomocí budou moci handicapovaní čerpat stejné výhody, jaké mají dnes při předložení průkazu TP, ZTP a ZTP/P. Všechny stávající průkazy platí nadále, nejdéle však do 31.12.2015. Pak musí držitel průkazu zažádat o kartu sociálních systémů.

Mění se důvody pro přiznání průkazu. Dříve posudkový lékař hodnotil typ postižení, dnes se bude hodnotit stupeň závislosti. Bude se definovat závislost dle I., II., III., nebo IV. stupně dle toho, co zdravotně postižený zvládá. Průkaz ZTP bude náležet při II. stupni závislosti nebo osobám starším 18 let, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu praktické nebo úplné hluchoty. Průkaz ZTP/P bude náležet osobám, kterým byl přiznán stupeň závislosti III. nebo IV. Sluchově postiženým lidem nad 18 letz důvodu praktické či úplné hluchoty bude přiznáván jen II. stupeň závislosti. Nemají tedy nárok na průkaz ZTP/P. Výjimkou jsou sluchově postižené děti, těm bude v případě přiznání III. stupně závislosti přidělen průkaz ZTP/P.

Co je sluchová vada?

úplná hluchota na obou uších – ani nejlepší sluchadlo nepomáhá (možný je kochleární implantát)

praktická hluchota – sluchová ztráta dle audia 70 – 90 dB, má zbytky sluchu

nedoslýchavost – ztráta sluchu 85 – 90%, mluvenou řeč slyší jen se sluchadlem, ale i když má sluchadlo nebo kochleární implantát, rozumí špatně

hluchoslepota – na obou uších těžká nedoslýchavost, dle audia ztráta 56-69 dB + těžká slabozrakost na obou očích

O nový průkaz se žádá na krajské pobočce Úřadu práce. Zde se rozhodne o přiznání nebo nepřiznání průkazu.

Karta sociálních systémů má 3 funkce:

 1. Funkce identifikační - Na základě osobních údajů na kartě sociálních systémů bude sociální pracovník krajské pobočky Úřadu práce vědět podstatné informace o uživateli karty např. jaké pobírá dávky státní sociální podpory, zda je uživatelem příspěvku na péči atd.
 2. Funkce platební - Karta sociálních systémů může mít i funkci platební karty, pokud se takto uživatel dobrovolně rozhodne. Sem mu mohou chodit každý měsíc pravidelné sociální a peněžité dávky. Uživatel její pomocí může hradit platbu za poskytování sociálních služeb, nebo i nakupovat v běžných obchodech, vybírat z bankomatu a platit i převodem na jiný účet. Za vydání karty příjemce dávek platit nebude, bezplatné bude také vedení účtu ke kartě. V rámci standardní služby bude 1 výběr z bankomatu zdarma a 1 převod zdarma ke každé dávce. Nákup kartou u obchodníka a možnost podívat se na zůstatek na účtu bude také zdarma. Neplatí se ani za vedení účtu. Pro zasílání a vybírání finančních dávek bude nadále řada lidí využívat nadále své platební účty, nikoliv kartu sociálních systémů. Nebo si mohou nechávat posílat dávky běžnou složenkou, ale musí počítat s tím, že náklady na složenku se budou strhávat z peněžité dávky. Výjimka – lidé, kteří pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi mají povinnost se peníze vybírat prostřednictvím karty sociálních systémů.
 3. Karta osoby se zdravotním postižením - Jednou z funkcí karty sociálních systémů bude informace o tom, že je osoba zdravotně postižená. Bude na ní napsáno, zda se jedná o průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P. Karta se nadále využívá při uplatňování slev dopravě vlakem a autobusem. MHD zůstává zdarma.

Do budoucna se uvažuje o rozšíření funkčnosti karty sociálních systémů. Tato karta by měla mít i funkce evropského průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny. Tato idea však nyní ještě není uzákoněna a jedná se pouze o návrh.

MOBILITA A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

Příspěvek na mobilitu

Na tento opakující se dávku mají nárok osoby starší jednoho roku, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace. V případě splnění dalších podmínek (dojíždění do školy či do zaměstnání) mohou dle zákona žádat i osoby se sluchovým postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. a III. stupně. Viz dále:

„V zákoně 329/2011 Sb., v § 38, odst. 8 je uvedeno: u osob u kterých byly přiznány mimořádné výhody II. a III. stupně se budou po dobu platnosti tj. do 31.12. 2015 považovat ztížené podmínky pro mobilitu a orientaci za splněné.“

Každý žadatel by k tomu ovšem měl přiložit čestné prohlášení, že se pravidelně (min. 3 x týdně) dopravuje do zaměstnání, či na jiné místo (škola apod.) a také bude muset vyplnit žádost, na ministerstvem předepsaném formuláři. Ten bude v blízké době k dispozice na webových stránkách MPSV (www.mpsv.cz). Z uvedeného je zřejmé, že se příspěvek nebude týkat důchodců a nezaměstnaných. Aby mohl zdravotně postižený žádat o příspěvek na mobilitu, nemusí se dopravovat jen autem, ale může i tramvají, metrem, autobusem a vlakem.

Výše příspěvku na mobilitu činí v kalendářním měsíci 400 Kč (tj. max. 4 800 Kč za rok).

O příspěvek na mobilitu se žádá na krajské pobočce Úřadu práce. Zde se rozhodne o přiznání nebo nepřiznání příspěvku. Doporučujeme podat si žádost již v lednu, neboť se příspěvek zpětně nevyplácí.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Jedná se o jednorázovou nárokovou dávku, která je určená i osobám s těžkým sluchovým postižením.

Pokud cena pořízení zvláštní pomůcky je nižší než 24 000 Kč a příjem osoby (nebo osob s ní společně posuzovaných) je vyšší než osminásobek životního minima – NENÍ na příspěvek nárok.

Pokud cena pořízení zvláštní pomůcky je nižší než 24 000 Kč a příjem osoby (nebo osob s ní společně posuzovaných) je nižší než osminásobek životního minima, stanoví se výše příspěvku tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny pomůcky, nejméně však 1 000 Kč.

Pokud cena pořízení zvláštní pomůcky je vyšší než 24 000 Kč, spoluúčast osoby či osob společně posuzovaných činí také 10 % z této ceny.

Pokud osoba nemá dostatek finančních prostředků na zaplacení spoluúčasti, krajská pobočka ÚP, s přihlédnutím na celkové sociální a majetkové poměry osoby či společně posuzovaných osob, může určit nižší výši spoluúčasti, minimálně však 1 000 Kč.

Na jaké kompenzační pomůcky mají sluchově postižení lidé nárok?

 • signalizace bytového zvonku, domovního zvonku, v tom instalace
 • signalizace pláče dítěte, v tom instalace
 • speciální programové vybavení (aplikace do PC telefonu) pro reedukaci a edukaci řeči, odezírání nebo ZJ
 • individuální indukční smyčka
 • zařízení pro poslech audiovizuálního zařízení
 • signalizace telefonního zvonění
 • telefonní zesilovač


Hluchoslepí lidé

 • elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé
 • elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK A PÉČE O ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ DĚTI

Do konce roku 2011 mohl rodič na zdravotně postižené dítě pobírat rodičovský příspěvek do 7 let věku dítěte a k tomu mohl pobírat příspěvek na péči. Od roku 2012 v rámci sociální reformy platí, že rodič může pobírat rodičovský příspěvek na zdravotně postižené dítě jen do 4 let a nemůže současně pobírat příspěvek na péči.

Rodič, který již pobíral na zdravotně postižené dítě rodičovský příspěvek, jej může pobírat dále a to až do vyčerpání finanční částky 220 000 Kč. Každý rodič by si měl v lednu zjistit, kolik peněz již z této částky vyčerpal do 31. 12. 2011. Jedná se především o rodiče dětí, kterým nebyly 3 roky před 31. 12. 2011. Pokud pobíral rodič zároveň s rodičovským příspěvkem i příspěvek na péči, musí si rozvážit, jakou dávku zvolí nadále.

Rodič by se měl rozhodovat na základě stupně přiznaného příspěvku na péči. Je logické, že pokud pobírá rodič na zdravotně postižené dítě příspěvek na péči ve stupni III. a IV., bude finančně výhodnější nadále pobírat příspěvek na péči.

Je dobré si nadále spočítat veškeré finanční příjmy celé rodiny, neboť k příspěvku na péči lze požádat o tzv. zvýšení příspěvku, pokud má rodina nižší finanční příjmy než je dvojnásobek životního minima. Toto navýšení je možno získat jen u příspěvku na péči, rodičovského příspěvku a jiných dávek se to netýká. Je nutné si však uvědomit, že zvýšení příspěvku na péči bude přezkoumáváno každé tři měsíce

Pokud rodič nezvolí jednu z variant – rodičovský příspěvek nebo příspěvek na péči, bude mu automaticky vyplácen příspěvek na péči.

Volba příspěvku na péči nebo rodičovského příspěvku má dopad pro další čerpání dávek státní sociální podpory. Příspěvek na péči nemůže být rodině nikdy započítáván jako rozhodný příjem pro přiznání dožadované sociální dávky. Pokud bylo dítě v rámci rodičovského příspěvku posouzeno jako dítě dlouhodobě zdravotně postižené, bude rodiči vyplácen příspěvek na péči ve stupni I. Pokud bylo dítě se zdravotním postižením posouzeno jako dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené, bude rodiči vyplácen příspěvek na péči ve stupni II.

Rodič si bude volit vyplácení určené finanční dávky prostřednictvím formulářů, které obdrží na krajské pobočce Úřadu práce ČR, a to buď na oddělení příspěvku na péči nebo na státní sociální podpoře.

Kdy má rodič nárok na příspěvek na péči?

Ve vyhlášce č. 391/2011 je vymezeno 10 životních potřeb, které jsou podrobně rozepsané. Určuje se, zda konkrétní vypsané úkony zdravotně postižený člověk zvládá či nezvládá nebo zvládá jen částečně. Hodnotí se mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání + obouvání, tělesná hygiena, WC, péče o zdraví, osobní aktivity ve volném čase a péče o domácnost.

U sluchově postižených se hodnotí:

Orientace:

Člověk poznává a rozumí zrakem a sluchem. Má přiměřené duševní kompetence, orientuje se v čase, místě a v osobách. Orientuje se v obvyklém prostředí a situacích a přiměřeně v nich reaguje.

Komunikace:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dorozumět se a porozumět, a to mluvenou srozumitelnou řečí a psanou zprávou, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům nebo zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky.

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ

Příspěvkem na bydlení přispívá stát na náklady spojené s bydlením rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy.

Rodina nebo samostatně žijící osoba bude muset dokládat veškeré své příjmy každé 3 měsíce. V případě, že žadatel neuvede pravdivé údaje, bude potrestán odebráním dávky či vrácením dávky. Také může být podána plátcem dávky žaloba na neoprávněné obohacení občana.

Příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení bude možné čerpat pouze po dobu 84 měsíců (7let) za období posledních 10 let. Doba 10 kalendářních let bude počítána zpětně od kalendářního měsíce, který bude předcházet měsíci, na který budete příspěvek žádat. To znamená, že budou započítávány i doby pobírání příspěvku před 1. 1. 2012.

Novela upravuje výjimky, u kterých nejvýše přípustné doby pobírání příspěvku nebudou platit. Výjimky jsou následující:

 • neplatí u bytu, který užívá osoba, které byl poskytnut příspěvek na úpravu tohoto bytu (bezbariérová úprava) podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením,
 • neplatí u bytu zvláštního určení, pokud je užívaný osobou, jejíž zdravotní stav zvláštní úpravu vyžaduje,
 • neplatí u bytu, kde rodinu tvoří výlučně osoby starší 70 let.

 
autor: snn

 Související články:


sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Dysfázie a autismus
Raná péče
Usherův syndrom
Vademecum - webová publikace pro neslyšící
Domov pro neslyšící seniory
Celostátní sportovní hry sluchově postižené mládeže a dětí — Aplikace Záchranka /2/
Základy sexuální výchovy
Vaše dotazy na ČSSZ
Metody vyšetření sluchu
Práva neslyšících (TKN)
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Dávky a příspěvky pro osoby se sluchovým handicapem
Metody vyšetření sluchu
Příspěvky na kompenzační pomůcky
Technické pomůcky pro nedoslýchavé
Nový zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Seznam kompenzačních pomůcek pro SP
Sluchadlo nesmí skončit v šuplíku
Zvýhodněné dopravní tarify v zemích Evropské unie
Sociální příspěvky
Změny v poskytování příspěvků od ledna 2010

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 19
celkem: 19
Přihlášení

ikonka 

aktuality 

RSS kanály 

[CNW:Counter]