zobrazeno: 14802x

Zvýhodněné dopravní tarify v zemích Evropské unie

pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

zdroj: Unie 11-12/2006, Unie 1-2/2007, Unie 3-4/2007 publikováno: 26/02/2007

Většina dopravců zemí Evropské unie nabízí v nějaké formě snížený tarif, na jehož základě uskutečňuje přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Snížený tarif není uplatňován plošně, vždy se týká jen určité, prakticky v každé zemi jiné skupiny. Následující přehled podává nezávaznou informaci osobám se zdravotním postižením (držitelům průkazů ZTP a ZTP-P) o možnostech cestovat levněji v zemích EU.

Uvedený článek vychází z dat z roku 2000, od té doby prozatím nedošlo k avizované novelizaci. Většinou je v dokumentech zmíněna tato věta: "...tarifní slevy jsou většinou platné pouze pro tuzemce, nikoliv pro cizince". Výjimkou je např. Nizozemí, kde všichni senioři, ať tuzemci, nebo cizinci, cestují za stejných zvýhodněných podmínek v prostředcích hromadné dopravy, nebo třeba Anglie, kde na uplatnění slev stačí mít založený účet v některé z anglických bank.

Následující údaje jsou pouze informativního charakteru:

Německo

Držitelé průkazu zdravotního postižení mají právo na bezplatnou dopravu v místě svého bydliště a 50 km mimo své bydliště.

Rakousko

Rakouské dráhy (ÖBB) a systém městských doprav: některé skupiny osob se zdravotním postižením (nevidomí, vozíčkáři) mohou využít zvláštních tarifů.

Belgie

Na železnici jsou držitelům Národního průkazu zdravotně postiženého (Carte nationale de handicapé) s poznámkou "průvodce nutný" poskytovány slevy jízdného ve výši cca 50 %. Nevidomí i jejich průvodci jsou přepravováni zdarma. (Zdarma mohou cestovat i autobusem, metrem, tramvají a mají všude přednostní právo na místo k sezení.)

Osoby starší 60 let mohou cestovat s tzv. Zlatým průkazem pro cestování na železnici (Golden Railpass), který opravňuje k šesti jednoduchým jízdám v první nebo druhé třídě mezi dvěma belgickými nádražími. Není vydán na jméno a je platný jeden rok.

Dánsko

Ministerstvo sociálních věcí poskytuje při přepravě na železnici držitelům průkazu zdravotně postiženého (nevidomého nebo se zbytky zraku, vozíčkářům nebo osobám s těžkým pohybovým postižením) slevy. Průkaz zdravotně postiženého umožňuje průvodcům zdravotně postižených cestovat buč zdarma, nebo s padesátiprocentní slevou. Vodicí psi jsou přepravováni zdarma.

Estonsko

Ve vnitrostátní silniční, vnitrostátní vodní a železniční dopravě mohou cestovat zdarma zdravotně postižené děti, osoby starší 16 let, které jsou vážně zdravotně postižené, a vodicí psi doprovázející nevidomého. Průvodci handicapovaného dítěte nebo osoby těžce zdravotně postižené mají nárok na 50% slevu. Místní správní celky mohou zavádět i jiná opatření, preferující určitou skupinu obyvatel - bývá to v případě seniorů. V Tallinu a některých jiných městech mohou osoby starší 65 let cestovat hromadnou dopravou zdarma.

Španělsko

Na všech železničních stanicích je možno zakoupit zvláštní "zlatou" kartu, umožňující cestování ve všech dnech roku, libovolně kterým vlakem, při redukci obvyklého jízdného. Osoby, kterých se toto opatření týká:
 • všechny zdravotně postižené osoby
 • osoby starší 60 let
 • cizinci trvale žijící ve Španělsku, handicapovaní nebo starší 60 let.
Redukce tarifu závisí na typu použitého vlaku:
 • příměstský vlak: 40 %
 • regionální vlak: 40 %
 • ostatní tratě:
 • ve špičce: -25 %
 • v sedle: -35 %
 • vysokorychlostní tratě: -25 %.
Osoby doprovázející nevidomého mohou cestovat zdarma, ale musí být pojištěné proti nehodám.

Francie

Některé kategorie osob (např. těžcí váleční invalidé) a jejich průvodci využívají sníženého tarifu pohybujícího se mezi 50 až 100 procenty, podle stupně jejich invalidity. Průvodci zdravotně postižených osob, jejichž míra invalidity přesahuje 80 %, mohou využít 50 % snížení tarifu a jsou přepravováni zdarma v případě, že jejich průkaz zdravotně postiženého má dovětek "třetí osoba". Navíc jsou osoby na invalidním vozíku a jejich průvodci systematicky zvýhodňováni (mají přístup do první třídy s jízdenkou do druhé). Vodicí psi nebo průvodci nevidomého mohou cestovat zdarma. Tarifní slevy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace platí pouze pro meziměstské spoje.

Řecko

Vozíčkáři a nevidomí stejně jako jejich průvodci využívají na železnici padesátiprocentní slevy.

Mačarsko

V Mačarsku je celá řada slev, které jsou poskytovány osobám se sníženou mobilitou na základě zákona 287/1997.

Osoby nevidomé a osoby trpící velkým stupněm invalidity mohou v městské hromadné dopravě cestovat zdarma, včetně příměstské železniční dopravy v Budapešti (HEV). Mohou využít 90% slevy platného železničního tarifu a 90% slevy tarifu meziměstské autobusové dopravy, popř. padesátiprocentní slevy ve vnitrozemské vodní dopravě (totéž platí pro průvodce, který na druhé straně nemá žádné výhody v městské hromadné dopravě). Speciálně vycvičení vodicí psi cestují zdarma.

Osoby hluché a nedoslýchavé mají nárok na slevu ve výši 67,5 % měsíčního kupónu a 50 % na železnici, v autobusových meziměstských linkách, HEV a ve vnitrozemské lodní dopravě.

Všechny zdravotně postižené děti mladší než 18 let mají nárok na 90% slevu sezonních tarifů HEV. Děti, které jsou zdravotně postižené a navštěvují školu, mají stejné slevy jako ostatní školní děti (67,5 % na železnici a v autobusových meziměstských linkách a 50 % z tarifů HEV).

Váleční invalidé (a průvodce), jejich manželky a děti mladší 18 let, stejně jako válečné vdovy, mohou cestovat zdarma ve všech dopravních prostředcích.

Pokud jde o seniory, v Mačarsku mohou všechny osoby starší 65 let jezdit zdarma městskou hromadnou dopravou (včetně HEV), železnicí a meziměstskou autobusovou veřejnou dopravou (osoby starší 70 let mohou jezdit zdarma i vnitrostátní lodní dopravou). Důchodci mladší 65 let si mohou zakoupit 16 jízdenek do roka na železnici, autobus nebo loč za poloviční cenu (místo dvou jízdenek za poloviční cenu mohou koupit jednu se slevou 90 %) a další dvě jízdenky se slevou 90 % ve stejném roce. Mají nárok na slevu 67,5 % na předplatní měsíční jízdenku v městské hromadné dopravě.

Itálie

Italské železnice nemají zvláštní tarify pro zdravotně postižené osoby, ale pokud je někdo neschopen samostatné cesty a musí mít průvodce, osoba, která ho doprovází, neplatí jízdné.

Litva

Litva přijala zákon o tarifech poskytovaných v osobní dopravě. Byl přijat parlamentem dne 26. 11. 1995 a novelizován 28. 12. 1995 a 9. 12. 1997. Na základě tohoto zákona jsou dopravci povinni:
 • Poskytnout v silniční a místní železniční dopravě osobám velmi těžce zdravotně postiženým (skupina I), zdravotně postiženým dětem a osobám starším 75 let cestování zdarma. Stejné opatření se vztahuje na osobu, doprovázející jednu nebo více osob zdravotně postižených.
 • Osoby skupiny II (vážně zdravotně poškozené) a III a osoby starší 70 let mají právo na slevu 50 % na vodní spoje, místní silniční dopravu a místní železniční dopravu.

Norsko

Národní rada zdravotně postižených přijala nařízení o doprovázení zdravotně postižené osoby, která jí umožní účast na různých aktivitách, aniž by tato osoba platila dvojnásobek tarifu. Dopravci ale nejsou povinni tento požadavek respektovat.

Padesátiprocentní sleva je poskytována lidem pobírajícím invalidní důchod, osobám slepým a starším 67 let. Pravidlo platí pro všechny veřejné dopravní obory: na autobusy, většinu trajektů v místní přepravě, na železnici, tramvaje a v metru. Většina dopravců autobusové dopravy tyto slevy poskytuje také. Osoby hluché a slepé mohou být zdarma doprovázeny průvodcem (kromě letecké dopravy).

Nizozemí

Cestující cizinci z jiných zemí EU při návštěvě Nizozemska mají právo na stejné slevy jako držitelé tzv. Pass65 za podmínky, že se prokáží platným průkazem stvrzujícím, že jsou starší 65 let.

V Nizozemsku neexistuje zvláštní tarif pro osoby se zdravotním postižením, ale vodicí psi jsou přepravováni zdarma ve vlaku. Zvláštní tarify jsou poskytovány osobám starším 60 let pro cestování železnicí.

Polsko

Zákon vztahující se ke snížení tarifů ve veřejné dopravě (1992) určuje výši redukce tarifu v železniční a autobusové veřejné dopravě, ne však v městské hromadné dopravě. Zahrnuje přesné dispozice, pokud jde o uživatele redukovaných tarifů (nebo přepravy zdarma). Zahrnuje nařízení, vztahující se jednak k redukci tarifů, jednak k období jejich aplikace.

Portugalsko

Důstojníci portugalské armády a tělesně postižení mají nárok na snížený tarif ve vlacích (75 %). Osoby, jejichž míra invalidity přesahuje 80 %, mohou být doprovázeny jinou osobou, cestující zdarma na portugalských železnicích (CF) ve druhé třídě vozové, kromě příměstské dopravy, pokud průvodce cestuje ve stejném vlaku, ve stejné třídě a stejnou trasou.

Stejná opatření platí i pro důstojníky armády, stejně tělesně postižené, v jakékoliv vozové třídě ve vlacích CP, s výjimkou příměstské dopravy, pokud se mohou prokázat platným průkazem identity.

Speciálně upravené vozidlo zdravotně postiženého je přepravováno stejným vlakem jako jeho majitel zdarma.

Osoby starší 65 let a důchodci, jejichž důchod nedosahuje minimální výše mzdy, mají nárok na 50% slevu při cestách na dlouhé vzdálenosti v národních, regionálních i meziměstských spojích.

Česká republika

Poskytované tarifní slevy se uskutečňují v závislosti na stupni zdravotního postižení, jehož určení náleží posudkovým lékařským komisím. Osoby se sníženou schopností pohybu a orientace pak jsou držiteli průkazu ZTP (zdravotně-tělesně postižený), nebo ZTP-P (dtto plus průvodce). Průkazka zdravotně postiženého opravňuje jeho držitele k použití sedadel, která jsou rezervována pro zdravotně postižené cestující a existují ve všech veřejných dopravních prostředcích. Každá osoba, doprovázející držitele průkazu ZTP-P, má nárok na přepravu zdarma. Zdarma rovněž cestuje jak vodicí pes nevidomého, tak asistenční pes vozíčkáře.

Železnice - redukce tarifu ve výši 75 %. Na železnici lze kombinací karty Z (zákaznické jízdné) a průkazu ZTP či ZTP-P dosáhnout slevy 75% ze slevy u zákaznického jízdného. Od nového roku 2007 budou karty Z postupně nahrazovány novějším typem karet In-kartou.

Pro seniory cestující na železnici existuje celá řada slev.

Rumunsko

Osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (s těžkým handicapem, skupina I) mají nárok na 12 zpátečních jízdenek zdarma v meziměstské dopravě (ve vlaku ve druhé třídě vozové).

Velká Británie

Redukce tarifů existuje i v železniční dopravě. Je to dáno zákonem z roku 1993 o drahách. Redukce jízdného v městské hromadné dopravě se řídí městskými zákony. Například v Londýně je pro zdravotně postižené poskytována doprava zdarma.

Švédsko

Všeobecně služby veřejné dopravy na dlouhé vzdálenosti nejsou subvencovány a osobám se sníženou schopností pohybu a orientace nejsou poskytovány žádné slevy. Na krátké vzdálenosti ale slevy existují, zdravotně postižený člověk může využít tzv. "speciálních služeb".

Švýcarsko

Federální zákon o veřejné dopravě předpokládá, že Švýcarská konfederace, kantony a společenství mohou požadovat slevy tarifů, a v tom případě tyto zcela odškodňují dopravní podniky.

Vstupem do EU se bohužel automaticky nepřenesly všechny výhody pro zdravotně postižené. Neexistuje žádný evropský průkaz, kterým by se zdravotně postižení mohli jednotně prokazovat, průkaz ZTP v cizině bohužel nic nepotvrzuje...

Obecně lze konstatovat, že každá členská země EU má zavedena vlastní pravidla pro přístup k občanům zdravotně postiženým a invalidním. Tato pravidla vycházejí z tradic a sociální politiky konkrétní země. V každém případě platí obecné zásady nediskriminace osob - občanů EU a pravidlo, že každá členská země EU je povinna se k takto postiženým osobám z jiných členských států (kteří tam hodlají trvale žít) chovat jako ke svým vlastním. Tedy poskytnout jim všechny běžné výhody, kterých v dané zemi požívají postižení občané této země. Práva osob se zdravotním postižením jsou v Evropské unii upravena především v článku 13 Amsterodamské smlouvy, kde je zakotven zákaz diskriminace z důvodu zdravotního postižení.

Dalším význačným dokumentem zakotvujícím zákaz diskriminace je Evropská charta základních práv, která - přestože není právně závazná - se těší velké vážnosti. Ve směrnici č. 78/2000/ES je zase upraven zákaz diskriminace v zaměstnání a povolání. Pro zlepšení mobility osob se zdravotním postižením vydala Rada EU v roce 1998 doporučení 98/376/EC týkající se karty na parkování pro osoby se zdravotním postižením - parking card for people with disabilities.

A jaká jsou práva držitelů průkazu ZTP při cestování? Pokud se zdržujete v jiné členské zemi po přechodnou dobu - např. v rámci turistického ruchu, nevzniká nárok na uplatňování výhod, které jsou poskytovány tamním občanům se zdravotním postižením. Jedná-li se např. o zlevněné vstupné do muzea, slevy na městskou dopravu apod., nemáte nárok tuto slevu vyžadovat.

V případě silniční dopravy se dá obecně říci, že osoby s autem označeným symbolem vozíčkáře mohou v zemích EU využívat parkovací výhody tamějších postižených. Dálniční známky se většinou platí.

Z www.cd.cz a materiálů Sdružení zdravotně postižených upravil a rozšířil Ing. Martin Novák

 

sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Dysfázie a autismus
Raná péče
Usherův syndrom
Vademecum - webová publikace pro neslyšící
Domov pro neslyšící seniory
Celostátní sportovní hry sluchově postižené mládeže a dětí — Aplikace Záchranka /2/
Základy sexuální výchovy
Vaše dotazy na ČSSZ
Metody vyšetření sluchu
Práva neslyšících (TKN)
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Dávky a příspěvky pro osoby se sluchovým handicapem
Metody vyšetření sluchu
Příspěvky na kompenzační pomůcky
Technické pomůcky pro nedoslýchavé
Nový zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Seznam kompenzačních pomůcek pro SP
Sluchadlo nesmí skončit v šuplíku
Zvýhodněné dopravní tarify v zemích Evropské unie
Sociální příspěvky
Změny v poskytování příspěvků od ledna 2010

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 9
celkem: 9
Přihlášení

ikonka 

aktuality 

RSS kanály 

[CNW:Counter]