zobrazeno: 6276x

Středisko Teiresiás II.

zdroj: Unie 3-4/2008 publikováno: 23/05/2008


Individuální výuka neslyšících studentů Fakulty
informatiky Masarykovy univerzity
V minulém čísle Unie jsem psala několik všeobecných informací o Středisku Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně. Jedná se o středisko pro pomoc studentům se specifickými vzdělávacími nároky (více na www.teiresias.muni.cz). Také jsem slíbila, že připravím anketu mezi neslyšícími studenty využívajícími podpory Střediska. Nyní vám přináším její výsledky.

Ačkoliv jsem plánovala jen stručnou anketu o třech až pěti otázkách pro 6–10 studentů, nakonec jsem anketu z podnětu kolegů na Středisku rozšířila. Připravila jsem více otázek a nabídla je všem studentům se sluchovým handicapem studujícím na MU. K distribuci jsem využila univerzitní e-learningový systém, Elf, ve kterém mi kolegové ze Střediska anketu připravili. Výhodou bylo, že neslyšící studenti s tímto e-learningovým systémem často pracují a bylo to pro ně tedy prostředí známé. Studenti mohli anketu vyplnit anonymně ze kteréhokoliv počítače připojeného k internetu. Ankety se zúčastnilo celkem 19 respondentů, což je zhruba jedna třetina studentů se sluchovým handicapem na MU.

Otázky i výsledná shrnutí ankety přináším zde:

1. Kolik let už jsi studentem MU?

Většina respondentů této ankety, tedy studenti MU, je v současné době v 1.–3. ročníku studia. Konkrétně prvním rokem studuje 8 respondentů, 7 respondentů uvedlo délku studia dva až tři roky. Ostatní pak více než 3 roky.

Studenti se sluchovým handicapem studovali na MU již dříve, tedy i před rokem 2002 – v tomto roce se Středisko již cíleně zaměřilo také na podporu těchto studentů. Od okamžiku, kdy byla realizována tato cílená podpora, počet studentů se sluchovým handicapem neustále roste. Na MU v současné době studuje 74 studentů se sluchovým handicapem. Jsou zastoupeni na všech fakultách.

2. Kdybys mohl/a znovu začít studovat, který obor by sis zvolil/a?

Větší část respondentů uvedla, že by si vybrali stejný obor, jaký studují. Méně respondentů uvedlo, že by si vybrali jiný obor, než studují nyní. Co se týče výběru „nových“ oborů, dali by přednost: 1) ekonomicky zaměřený obor, 2) archeologie, 3) obor na sportovní fakultě, 4) čeština, 5) medicína, 6) bioinformatika, 7) zahradní architektura (tento obor není na MU nabízen). Jeden respondent uvedl, že by si vybral to stejné, co nyní studuje, ale ještě něco k tomu.

Na Pedagogické fakultě nyní studuje 30 studentů s těžkým sluchovým postižením (a to vč. kombinované formy studia), na Fakultě informatiky 23 studentů, na Filozofické fakultě 6 studentů, Právnické fakultě 4 studenti, na Přírodovědecké fakultě 3 studenti, na Ekonomicko-správní fakultě 3, na Fakultě sociálních studií a Lékařské fakultě po 2 studentech, na Fakultě sportovních studií 1 student…

3. Který obor podle Tebe není pro neslyšící vhodný?

Nejvíce dotázaných (6) neuvedlo žádný obor, nebo napsalo, že neví. Pět respondentů uvedlo, že nevidí problém se žádným oborem. Dva respondenti uvedli jazykové obory a dva obory související s hudbou. Jeden respondent uvedl právní obor, jeden pak informatiku a jeden uvedl více možností: jazykový obor a obory chemické či studium na přírodovědecké fakultě.

Každý uchazeč o studium na MU má možnost si zvolit obor dle svého zájmu a uvážení. Předpokládá se tedy, že každý student je schopen reálně posoudit své schopnosti daný obor zvládnout. Pokud váhá, může se obrátit na Středisko Teiresiás, kde s výběrem vhodného oboru poradí. Pak již záleží pouze na zvládnutí přijímacích zkoušek (testu studijních předpokladů, který je shodný pro většinu fakult a oborů) a na studijních schopnostech studenta. Pokud je zmínka o informatice jako oboru nevhodném pro neslyšící studenty, nutno připomenout, že na Fakultě informatiky v současné době studuje 23 studentů se sluchovým handicapem, což je ve vztahu k počtu ostatních studentů nejvíce ze všech fakult MU. Anketa jenom odráží fakt, že tato fakulta nejen věnuje vzdělávání sluchově postižených mimořádnou pozornost, ale klade také přísné nároky na jejich znalosti a dovednosti.

4. Jakou práci chceš dělat, až dostuduješ?

Většina respondentů uvedla, že chce pracovat v oblasti speciální pedagogiky (např. jako učitel/-ka na MŠ, ZŠ, vychovatel/-ka, sociální pracovník v poradenství nebo středisku). Značná část potom v oblasti informatiky, někteří chtějí pracovat jako průvodci zahraničních zájezdů, ve státní správě, v laboratoři nebo se podílet na medicínském výzkumu.

Odpovědi na tuto anketní otázku korespondují se skupinou respondentů. Studenti mají aspoň rámcově jasno o svém budoucím uplatnění a tomu odpovídá také obor, který studují. Z odpovědí je zřejmé, že pro účast v anketě se rozhodli převážně studenti speciální pedagogiky, pro které jsou také podobné průzkumy zajímavější než pro studenty jiných oborů.

5. Víš, že na MU máš právo studovat kterýkoliv předmět delší dobu?

Všichni respondenti odpověděli, že mají na MU právo studovat delší dobu (2x déle než je standardní doba studia, např. 3 roky bakalářského studia mohou studovat až 6 let).

Směrnice rektora MU upravuje u studentů se specifickými nároky délku studia. Ta může dosahovat až dvojnásobek délky standardní doby.


Setkání neslyšících při vytváření terminologického slovníku ČZJ
pro oblast IT (internetových technologií) určitý předmět
6. Která výuka Ti víc vyhovuje – společně se slyšícími nebo ve skupině sluchově postižených?

Devět respondentů z 19 dotázaných uvedlo, že jim vyhovuje výuka společně se slyšícími studenty. Naopak 3 respondenti uvedli, že je pro ně lepší studium ve skupině neslyšících. Zbývající respondenti uvedli obojí – výuka společně se slyšícími i ve skupině neslyšících. Záleží pouze na tom, o jaké konkrétní předměty se jedná.

Výuka pro sluchově postižené se na MU organizuje individuálně podle povahy kurzu, typu sluchového postižení a počtu studentů. Jako způsob řešení připadá v úvahu buď přímá účast ve standardní výuce (s tlumočníkem), nebo výuka s týmž učitelem, ale zvlášť pro skupinu neslyšících (s tlumočníkem), případně výuka neslyšícího učitele. Z organizačních důvodů není možné, aby se každý student rozhodl samostatně, neboť není možné zpřístupnit jeden předmět všemi metodami současně podle různých přání různých studentů. Je zřejmé, že zvolené řešení nemůže vyhovovat všem studentům stejně.

7. Myslíš si, že je důležité, aby se některé předměty vyučovaly přímo ve znakovém jazyce?

Dva respondenti napsali, že to důležité není. Ostatní respondenti uvedli, že to je důležité z toho důvodu, že lépe pochopí výklad odborné látky.

Studenti mají k dispozici tlumočníky. Výuka přímo ve znakovém jazyce se organizuje pro neslyšící studenty, pokud je na MU mluvčí znakového jazyka s příslušnou aprobací. MU prozatím nevolí tuto metodu tam, kde by to v praxi znamenalo zajistit tlumočníka pro slyšící studenty, otázka tedy mířila k těm studentům, kterým při výuce ve znakovém jazyce právě chybí informace o tom, jak o dané problematice komunikovat česky.

8. Myslíš si, že je důležité, aby neslyšící měli zvláštní výuku českého jazyka i cizích jazyků?

Téměř všichni respondenti napsali, že je důležité, aby měli neslyšící speciální výuku češtiny a cizího jazyka. Jeden respondent napsal, že to důležité není, že je pouze důležité, aby byl stejný obsah, změnil se pouze přístup – aby byl individuální.

Studenti se slabším sluchovým postižením mohou chodit do standardní výuky cizího jazyka spolu s ostatnímu studenty MU (u neslyšících se s touto variantou nepočítá), nebo mohou mít jako alternativu výuku cizího jazyka ve Středisku. Zde je didaktika uzpůsobena jejich handicapu, výuka probíhá převážně v písemné formě (např. formou chatu) atd.

V případě češtiny jde o zvýšení kompetence v českém jazyce s ohledem na požadavky studia – tedy psaní seminárních a závěrečných prací, porozumění textům atd. Povinnost účastnit se kurzů češtiny vzniká studentům podle výsledků vstupního testu, kde se zhodnotí úroveň jejich jazykových znalostí. Součástí výuky ČJ je ovšem také pomoc zaměstnanců Střediska při revizích prací studentů apod. Student sám musí zhodnotit, jak velkou míru podpory bude vyžadovat.

9. Jsi spokojený/á se službami Střediska Teiresiás (např. poradenskými, tlumočnickými a technickými)? Co se Ti na jejich službách líbí nejvíc?

Všichni respondenti odpovídali, že jsou se službami Střediska spokojení. Nejvíce oceněná byla možnost využívat zapisovatele a tlumočníky, dále pak poskytovaná pomoc při řešení různých studijních záležitostí. A také to, že pracovníci Střediska jsou milí a ochotní.

10. Stává se Ti něco nepříjemného, co souvisí s jejich službami? Jsi s něčím nespokojený/á?

Většina respondentů uvedla, že zatím se jim nic nepříjemného nestalo. Pět respondentů uvedlo nepříjemné zkušenosti, nebo důvody k nespokojenosti. Byly uvedeny tyto nedostatky: a) málo kvalitních tlumočníků, specialistů na konkrétní obory, b) častá změna rozvrhu hodin u předmětů vyučovaných na Středisku c) dlouhé čekání na odpověď v otázkách týkajících se studia, d) někdy problematická a nejasná domluva mezi pracovníky Střediska a vyučujícími, e) někdy se stává, že důležité informace dostanou na poslední chvíli, f) požadavek na jiný typ tlumočení (např. znakovaná čeština vs. znakový jazyk).

Středisko se snaží vyjít opodstatněným požadavkům studentů vstříc, ovšem jako prakticky všude, i zde existují limitující faktory. Jsou to např. vyšší počty studentů se sluchovým handicapem na jedné přednášce, kdy každý má jiné požadavky na tlumočení. Středisko nemůže v takových případech vyhovět všem, snaží s ovšem hledat alternativy – např. tlumočník + zapisovatel. S narůstajícím počtem studentů stoupá také organizační náročnost na bezproblémové zajištění služeb při omezeném počtu tlumočníků atd.

11. Rok od roku přibývá na MU mnoho studentů s postižením; myslíš, že Středisko Teiresiás dobře zajišťuje pomoc pro všechny handicapované na MU?

Většina respondentů si myslí, že úroveň zajištění pomoci Střediskem je dobrá. Bylo by ale dobré, aby mělo Středisko více zaměstnanců – především tlumočníků a asistentů. Také by byly uvítány ještě další učebny pro individuální výuky, aby nedocházelo k problémům s jejím zajištěním problémům s koordinací rozvrhů.

Jsem velmi překvapená, že většina respondentů velmi srozumitelně odpověděla a také přispěla svými názory. Věřím také, že anketa poslouží také Středisku Teiresiás k tomu, aby mohlo odstranit nedostatky, nebo zkvalitnit svoji činnost. Také podotýkám, že všichni studenti MU, kteří anketu nevyplnili, mají možnost odpovědět, anketa je stále otevřená a studentům přístupná. Ještě děkuji všem respondentům, kteří si na anketu udělali čas a odpověděli. Děkuji také kolegům, kteří mi pomohli s vytvořením ankety v Elfu.

zpracovala Žaneta Petraturová

Poznámka redakce: Více o Středisku Teiresiás také najdete v článku Andrey Hudákové: Studenti s vadou sluchu: možnosti studia po střední škle v UNII 1–2/2007.

Slovníček

respondent – dotazovaný
varianta – obměna, možnost
korespondují – shodují se, jsou v souladu
kompetence – rozsah působnosti
alternativa – možnost volby
limitující faktor – omezující činitel
didaktika – teorie vyučování
koordinace – uvedení do vzájemného souladu
aprobace – způsobilost vyučovat ve škole

 

 Související články:


sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
Středisko Augustin na Univerzitě Hradec Králové
Studentka práv Jana Havlová
Neslyšící a právo na vzdělání II.
Který amatér to kontroloval?
Stredisko pre pomoc študentov so špecifickými požadavkami MU
Znakový jazyk, tlumočnictví a vizualizace na vysokých školách z pohledu Masarykovy univerzity
Centra pro pomoc studentům: Pyramida a Slunečnice
Manuál základních postupů jednání při kontaktu se studentem se sluchovým postižením na VŠ
Študenti so sluchovým postihnutím na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Jak se nám studuje?
Studenti s vadou sluchu: možnosti studia po střední škole
Středisko Teiresiás I.
Středisko Teiresiás II.
Historie a perspektivy oboru "Čeština v komunikaci neslyšících"
Divadlo jako životní potřeba i způsob seberealizace
Masarykova univerzita – škola bez bariér
Neslyšící s vysokoškolským vzděláním (TKN)
18 let výchovné dramatiky neslyšícíh na JAMU v Brně
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky - Teiresiás (TKN)

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 9
celkem: 9
Přihlášení

ikonka 

aktuality 

RSS kanály 

[CNW:Counter]