zobrazeno: 8043x

Studenti s vadou sluchu: možnosti studia po střední škole

zdroj: Unie 1-2/2007 publikováno: 11/02/2007

Nezadržitelně se blíží doba podávání přihlášek na střední, vyšší odborné a vysoké školy. Proto jsme v Unii 5-6/06 přinesli přehled maturitních oborů nabízených našimi středními školami pro sluchově postižené a v Unii 11-12/06 přehled oborů nematuritních. Dnes na oba články navážeme zamyšlením nad možnostmi studia po ukončení střední školy

Nástavbové maturitní studium

Zatímco pro občany bez vady sluchu je běžné mít možnost studovat po vyučení v tzv. nástavbovém maturitním studiu, ve školách pro sluchově postižené je tato forma studia poměrně nová

Absolventi nematuritních oborů Kuchař (Praha-Holečkova ulice, Olomouc-Svatý Kopeček a Hradec Králové), Cukrář - výroba (Praha-Holečkova ulice a Olomouc-Svatý Kopeček) a Pekař (Praha-Holečkova ulice) mohou od září 2005 pokračovat ve Střední škole, základní škole a mateřské škole pro sluchově postižené v Praze-Holečkově ulici v dvouletém nástavbovém studiu v oboru Společné stravování (www.mujweb.cz/- skolstvi/skoly.sp)

Ve Střední škole, základní škole a mateřské škole pro sluchově postižené v Hradci Králové existuje již dlouhou dobu učební obor Truhlář, jehož absolventi mohou nyní ve stejné škole pokračovat v tříletém nástavbové studium v oboru Dřevařská a nábytkářská výroba (www.neslhk.com)

Připomínáme, že školy běžného typu a školy pro sluchově postižené jsou vzájemně prostupné, takže žák může např. absolvovat základní školu pro sluhově postižené, poté se vyučit v běžném učilišti a pak pokračovat v navazujícím maturitním studiu znovu ve škole pro sluchově postižené

Co ještě dodat k nástavbovému maturitnímu studiu ve středních školách pro sluchově postižené? Je škoda, že u nás dosud žádná škola pro sluchově postižené neotevřela distanční studium pro ty zájemce o maturitní vysvědčení, kteří už chodí do zaměstnání

Vysokoškolské studium

Úspěšní maturanti se mohou hlásit na vysoké a vyšší odborné školy. V České republice existují dva vysokoškolské obory, o kterých se tradičně uvádí, že jsou určeny pro studenty s vadou sluchu. Prvním z nich je bakalářský obor Výchovná dramatika pro neslyšící na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (VDN, otevřen 1992, www.jamu.cz); studují zde i zahraniční studenti, nejvíce ze Slovenska, ale také z Lotyšska, Francie aj.) a druhým bakalářský obor s možností navazujícího magisterského studia Čeština v komunikaci neslyšících na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (CNES, otevřen 1998, http:\\ucjtk.ff.cuni.cz/cnes). Pravda je, že oba tyto obory důsledně dbají o poskytování studijní podpory svým studentům s vadou sluchu (mj. je v obou oborech samozřejmostí tlumočník pro neslyšící), ale není pravda, že jsou určeny pouze pro ně

Výchovnou dramatiku pro neslyšící už vystudovalo i několik studentů slyšících a na Češtině v komunikaci neslyšících se dosud ve všech ročních vzdělávalo mnohem víc studentů slyšících než studentů s vadou sluchu

Téměř všichni vysokoškoláci s vadou sluchu a všichni frekventanti vyšších odborných škol studují v tzv. integraci. Také tito studenti by měli mít přístup k výše zmíněné studijní podpoře. Co si pod tímto označením představit? V bodech uvedeme nejčastější způsoby podpory praktikované v některých našich a zahraničních vysokých školách, které mají s integrovaným vzděláváním studentů s vadou sluchu zkušenosti (čerpáme mj. ze seminární práce studentky CNES Ivany Tetauerové Možnosti vzdělávání sluchově postižených studentů na vysokých školách v ČR, 2005)

Tlumočník do/z českého znakového jazyka, do/ze znakované češtiny, tzv. orální tlumočník - je nutné dodržovat etický kodex tlumočníků pro neslyšící; tlumočníci by měli být speciálně proškoleni pro práci ve školství a měli by být studentům k dispozici vždy, když o to studenti požádají (na přednáškách, na seminářích, u zkoušek, na konzultacích atd.)

Zapisovatelé - zapisovatel píše poznámky, zatímco student s vadou sluchu sleduje výuku, protože tyto dvě činnosti většinou nemohou studenti s vadou sluchu provádět zároveň; zapisovatelé by měli být speciálně proškoleni

Doplňková výuka českého jazyka, konzultační hodiny k&násp;jazykovým problémům, na které studenti během studia narazili - sem patří i pomoc s čtením a psaním textů i možnost nechat si svým konzultantem nebo svým učitelem češtiny opravit odevzdávané písemné práce. Odevzdává se pak původní studentova práce a práce s opravenou češtinou

Doplňková výuka cizích jazyků - nelze připustit, aby studentům s vadou sluchu byly cizí jazyky odpuštěny, ale je třeba počítat s tím, že se mnozí z nich cizí jazyky dříve buč vůbec neučili, nebo se je učili jen na základní úrovni

Tutor, konzultant - tato funkce se nám jeví jako nanejvýš potřebná, neboť studenti s vadou sluchu mnohdy potřebují probírané učivo prodiskutovat, dovysvětlit a usouvztažnit, protože mnohé - pro ostatní běžné - věci se ve svých předchozích školách vůbec neučili. Často je nutné vysvětlovat souvislosti, nejednou opakovaně projít individuálním "doučováním". Tutora je vhodné využít také při studiu odborné literatury, včetně cizojazyčné. Kromě toho by měli být všichni vyučující připraveni na to, že studenti s vadou sluchu mohou potřebovat více konzultací, než je obvyklé

Technická podpora - např. možnost nechat si nahrát přednášku na video a pak si ji nechat přeložit do psané češtiny a/nebo do českého znakového jazyka, možnost zapůjčit si od školy notebook, mít k dispozici zvýhodněné kopírovací karty ke kopírování zápisků a dalších potřebných materiálů, komunikační služby (psací telefon, fax, internet) a kompenzační pomůcky (indukční smyčky, zesilovací přístroje atd.)

E-learning a další moderní způsoby výuky využívající nové - zejména vizuální - technologie. E-learning může být součástí výuky nebo dokonce její stěžejní složkou (s tímto způsobem výuky mají několikaleté zkušenosti např. na Ostravské univerzitě v distančních studijních oborech)

Veškerá výuka by měla být maximálně vizualizovaná - tzn. nejen časté psaní na tabuli, používání dataprojektorů, grafů, schémat, handoutů atd., ale také např. to, že učitel nebude studentům, mezi nimiž je student s vadou sluchu, pouštět film, který nemá titulky (titulky by měly být na žádost učitele k filmu doplněny právě v rámci "technické podpory")

Individuální studijní plán - v něm může být upravena forma konání zkoušek (např. zkoušky z cizích jazyků jen v písemné formě), prodloužena délka psaní testů, vyjasněny podmínky technické podpory atd

Všichni vyučující, kteří přichází se studenty s vadou sluchu do kontaktu, by měli mít základní informace o hluchotě a o studentech s vadou sluchu a měli by dodržovat základní pravidla pro komunikaci s lidmi s vadou sluchu

Je nutné důsledně pamatovat na to, že studentům s vadou sluchu nelze poskytovat žádné úlevy, vždy se musí jednat o studijní podporu, ne o snížení požadavků. Dále je důležité vědět, že každý student s vadou sluchu má jiné aktuální požadavky na studijní podporu. Nenajdeme dva studenty se zcela identickými požadavky a požadavky jednoho studenta se mohou v průběhu času měnit

Při hledání optimální studijní podpory je potřeba vycházet z toho, co si student z nabídky sám vybere, nikdo nemůže rozhodovat za něj. Nehledě na to, že neexistují žádná objektivní kriteria, podle kterých bychom mohli studentům s vadou sluchu podporu "přidělovat"

Podle Adresáře služeb pro sluchově postižené 2005 poskytují některé z forem studijní podpory pro sluchově postižené studenty Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Univerzity Hradec Králové a Univerzity Palackého v Olomouci, Technická univerzita v Liberci, České vysoké učení technické v Praze, Vysoká škola J. A. Komenského v Praze, Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku a patrně nejkomplexnější služby poskytuje středisko Teiresiás - Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky na Masarykově univerzitě v Brně (www.teiresias.muni.cz)

Andrea Hudáková

 

sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
Středisko Augustin na Univerzitě Hradec Králové
Studentka práv Jana Havlová
Neslyšící a právo na vzdělání II.
Který amatér to kontroloval?
Stredisko pre pomoc študentov so špecifickými požadavkami MU
Znakový jazyk, tlumočnictví a vizualizace na vysokých školách z pohledu Masarykovy univerzity
Centra pro pomoc studentům: Pyramida a Slunečnice
Manuál základních postupů jednání při kontaktu se studentem se sluchovým postižením na VŠ
Študenti so sluchovým postihnutím na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Jak se nám studuje?
Studenti s vadou sluchu: možnosti studia po střední škole
Středisko Teiresiás I.
Středisko Teiresiás II.
Historie a perspektivy oboru "Čeština v komunikaci neslyšících"
Divadlo jako životní potřeba i způsob seberealizace
Masarykova univerzita – škola bez bariér
Neslyšící s vysokoškolským vzděláním (TKN)
18 let výchovné dramatiky neslyšícíh na JAMU v Brně
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky - Teiresiás (TKN)

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 9
celkem: 9
Přihlášení

ikonka 

aktuality 

RSS kanály 

[CNW:Counter]