zobrazeno: 6235x

Změny v dávkách a příspěvcích

změny pro osoby s vadami sluchu platné od 1.1.2012

zdroj: www.gong.cz 2.5.2012 publikováno: 12/06/2012

1) Změna kompetencí úřadů

Od 1.1. 2012 jsou orgány, které vykonávají státní správu, resp. místy, kde se zabývají dávkami státní sociální podpory, dávkami pomoci v hmotné nouzi, příspěvky pro osoby se zdravotním postižením a dalšími:

  • Úřady práce – resp. krajské pobočky úřadu práce
  • Odvolacím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na mnoha místech došlo jen k přejmenování úřadu. Úřad sídlí na stejné adrese, ve stejné budově a příslušnou agendu vykonává stejný pracovník. Některé úřady se však přestěhovaly do jiných budov, mnoho žadatelů o dávky nebo příspěvky musí dokonce dojíždět do jiného města.

 

2) Změna částek životního minima (ŽM)

Od ledna 2012 bylo zvýšeno životní minimum. ŽM není žádnou sociální dávkou, zjednodušeně řečeno se však jedná o částku, dle které je nárok na některé dávky posuzován, případně dle které je výše některých dávek upravována.

 

Částka ŽM jednotlivce – 3 410 korun měsíčně

Částka ŽM osoby – první v pořadí – 3 140 korun měsíčně

 

Částka ŽM osoby – druhé nebo další v pořadí

a) 2 830 korun měsíčně u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem,

b) 2 450 korun měsíčně u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let

c) 2 140 korun měsíčně u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let

d) 1 740 korun měsíčně u nezaopatřeného dítěte do 6 let.

 

Příklad výpočtu životního minima rodiny se 2 dětmi (věk 3 a 5 let):

- první dospělý – 3 140

- druhý dospělý – 2 830

- dvě děti do 6 let – 1740 x 2

Životní minimum této rodiny činí 9 450 korun

Pozn.: Pro přiznání některých dávek je třeba dokladovat příjem za předchozí období, nejčastěji příjem v předchozím kalendářním čtvrtletí. Tento „starý“ příjem je však porovnáván s „novými“ částkami životního minima platnými od 1.1. 2012.

 3) Rodičovský příspěvek

 Rodič, který pečuje o dítě,  které je nejmladší v rodině, má nárok na rodičovský příspěvek nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte, a to nejdéle do doby, kdy byla na rodičovském příspěvku vyplacena z důvodu péče o totéž nejmladší dítě v rodině celková částka 220 000 korun.

V praxi tedy každý rodič může pobíráním rodičovského příspěvku vyčerpat maximální celkovou částku 220 000 korun. A záleží na tomto rodiči jak si částku rozdělí, na jak dlouhou dobu a jaké měsíční příspěvky chce pobírat.

Maximální doba pobírání rodičovského příspěvku jsou 4 roky.

Maximální výše měsíční dávky je 11 500 korun.

Výši měsíčních příspěvků lze v průběhu pobírání měnit, maximálně však 1x za 3 měsíce.

Zrušení „prodlouženého“ rodičovského příspěvku

Jak vyplývá z výše uvedeného, rodičovský příspěvek již nelze pobírat do 7 ani do 15 let věku dítěte. Tento příspěvek, dříve vyplácený rodičům dětí se zdravotním postižením byl zrušen. Rodiče, kteří tento příspěvek pobírali do 31. 12. 2011 měli možnost volby:

U dětí mladších 4 let mohli rodiče zvolit, zda dále pobírat rodičovský příspěvek a to až do vyčerpání částky 220 000 korun. Nebo zda chtějí být převedeni na pobírání příspěvku na péči.

Děti starší 4 let byly na pobírání příspěvku na péči převedeny automaticky takto:

Dětem dlouhodobě zdravotně postiženým byl přiznán I. stupeň příspěvku na péči (tj. 3 000 korun měsíčně)

Dětem dlouhodobě těžce zdravotně postiženým byl přiznán II. stupeň příspěvku na péči (tj. 6 000 korun měsíčně).

Dle zkušeností z mé praxe měla většina dětí se sluchovým postižením přiznán status dítěte „dlouhodobě zdravotně postiženého“, v současné době tedy jejich rodiče pobírají 3 000 korun měsíčně.

Nevíte-li jaký stupeň příspěvku na péči náleží vašemu dítěti, nahlédněte do rozhodnutí o přiznání rodičovského příspěvku, které jste jistě obdrželi v době, kdy Vám byl prodloužený rodičovský příspěvek přiznán. Nemáte-li toto rozhodnutí k dispozici, zajděte na úřad a žádejte možnost nahlédnout do vašeho spisu, kdy by rozhodnutí mělo být uloženo.

Rodičovský příspěvek a docházka do mateřské školy

Děti do 2 let

Dochází-li dítě se sluchovým postižením do léčebně rehabilitačního zařízení nebo mateřské školy nebo její třídy zařízené pro zdravotně postižené děti nebo jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované, může v tomto zařízení pobýt až 4 hodiny denně.

Dochází-li dítě do jiného, obdobného zařízení pro děti předškolního věku, může v tomto zařízení pobýt až 6 hodin denně.

Děti starší 2 let

U dětí starších 2 let se docházka nesleduje. Děti tedy mohou docházet např. do mateřské školy či jeslí bez omezení a rodičům přesto rodičovský příspěvek náleží v plné výši.

Pozn.: Při pobírání příspěvku na péči se docházka do zařízení nesleduje vůbec. Je tedy zcela neomezena bez ohledu na věk dítěte.

4) Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení je možné nyní pobírat max. po dobu 84 kalendářních měsíců v posledních 10 letech. A to i v případě, že se osoba pobírající příspěvek v průběhu této doby přestěhuje.

Důležité však je vědět, že doby pobírání příspěvku se počítají až od 1. 1. 2012. První odebírání příspěvku z důvodu překročení doby 84 měsíců proto můžeme očekávat nejdříve po roce 2019.

Pozn.: I nadále je podmínkou pro získání příspěvku na bydlení trvalé bydliště v místě, kde žadatel bydlí. Bydlíte-li proto např. v Praze v podnájmu, ale trvalé bydliště máte v Ostravě, příspěvek na bydlení bohužel nedostanete.

 

5) Zrušení sociálního příplatku

Sociální příplatek patrně neznají neslyšící rodiče neslyšících dětí, protože jim nenáležel z důvodu vyšších příjmů. Slyšícím rodičům neslyšících dětí však byl často vyplácen.

Tento příspěvek byl určen na pokrytí nákladů rodiny se zdravotně postiženými dětmi. Od ledna 2012 byl však bez náhrady zrušen.

V současné době probíhají jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) o změně legislativy a navrácení výplaty tohoto příspěvku, případně o možnosti nahradit tento příspěvek příspěvkem jiným.

Rodiny, které ztratily nárok na sociální příplatek, se často potýkají s velkým propadem příjmů. Setkávám se s případy rodin, kde rozdíl v příjmech v důsledku zrušení prodlouženého rodičovského příspěvku, možnosti souběhu příspěvku na péči a rodičovského příspěvku a zrušení sociálního příplatku činí 5 až 10 tisíc korun měsíčně.

Dokud se legislativa nezmění, mohou rodiny s nízkými příjmy, které pečují o děti se zdravotním postižením žádat o jednu z dávek pomoci v hmotné nouzi. Jedná se o tzv. mimořádnou okamžitou pomoc. Do odůvodnění žádosti je třeba uvést situaci, ve které se rodina nachází a to, že přišla o část svých příjmů v důsledku zrušení rodičovského příspěvku nebo sociálního příplatku, případně obou těchto dávek.

6) Nový způsob posuzování nároku na příspěvek na péči

Stejně jako v minulosti platí, že pro nárok na přísek na péči není na první místě zdravotní stav žadatele, ale to jak ho jeho zdravotní stav omezuje v samostatnosti a soběstačnosti.

Od ledna 2012 je při posuzování nároku na příspěvek hodnoceno naplnění tzv. 10 základních životních potřeb – mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost.

Čím více těchto životních potřeb není naplněno, tím vyšší příspěvek na péči je přiznán

u dětí do 18 let je to:

a) stupeň I. – 3 životní potřeby

b) stupeň II. – 4 nebo 5 životních potřeb

c) stupeň III. – 6 nebo 7 životních potřeb

d) stupeň IV. – 8 nebo 9 životních potřeb

u osob nad 18 let je to:

a) stupeň I. – 3 nebo 4 životní potřeby

b) stupeň II. – 5 nebo 6 životních potřeb

c) stupeň III. – 7 nebo 8 životních potřeb

d) stupeň IV. – 9 nebo 10 životních potřeb

Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let:

a) 3 000 Kč, jde-li o stupeň I. (lehká závislost),

b) 6 000 Kč, jde-li o stupeň II. (středně těžká závislost),

c) 9 000 Kč, jde-li o stupeň III. (těžká závislost),

d) 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV. (úplná závislost).

Rodiny, jejichž příjem nepřekračuje dvojnásobek životního minima mohou požádat o zvýšení příspěvku na péči a to o 2 000 korun měsíčně.

Výše příspěvku na péči pro osoby nad 18 let:

a) 800 korun, jde-li o stupeň I. (lehká závislost),

b) 4 000 korun, jde-li o stupeň II. (středně těžká závislost),

c) 8 000 korun, jde-li o stupeň III. (těžká závislost),

d) 12 000 korun, jde-li o stupeň IV. (úplná závislost).

Při péči o osoby starší 18 let o zvýšení příspěvku na péči o 2 000 korun měsíčně žádat nelze.

7) Nové dávky – příspěvek na mobilitu

Příspěvek na mobilitu je opakující se dávkou, která je vyplácena ve výši 400 korun měsíčně.

Podmínka: Vlastnictví platného průkazu ZTP nebo ZTP/P a čestné prohlášení o tom, že se žadatel pravidelně dopravuje např. k lékaři, do zaměstnání, do školy, ale také např. za známými, na výlety, společenská setkání, kulturní či jiné aktivity.

Pozor, příspěvek je vyplácen vždy s měsíčním zpožděním. Tzn., že výplata za příslušný měsíc musí být žadateli doručena (po vydání rozhodnutí) do konce následujícího měsíce. Např. výplata za leden musí být doručena do konce února, za únor do konce března atd. poslední příspěvek by měl být vyplacena za měsíc prosinec do konce ledna 2013. V průběhu ledna 2013 je tedy třeba podat novou žádost.

Pozn.: Příspěvek je přiznáván na dobu platnosti průkazu, končí-li vám platnost průkazu ZTP nebo ZTP/P v průběhu roku, bude vám ukončena i výplata příspěvku na mobilitu. Proto je třeba podat novou žádost.

8) Příspěvek na zvláštní pomůcku

Příspěvky na kompenzační pomůcky známe i z minulosti. Od ledna 2012 je však nárok na výplatu zakotven v novém zákoně č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Příspěvek je nově dávkou nárokovou a při podávání žádosti je třeba vždy doložit příjem. Je-li příspěvek přiznán, vždy je úhrada ze strany úřadu jen částečná a žadatel se musí na úhradě pomůcky alespoň částečně podílet. Zpravidla 10 %, nejmenší spoluúčast však činí 1 000 korun.

Již po letmém prostudování je také jasné, že kompenzačních pomůcek, na které je možné získat příspěvek, je mnohem méně. Úplně zmizel příspěvek na osobní počítač, na mobil, na televizor s teletextem a další pomůcky.

Zde je nový seznam pomůcek, na které je možné získat příspěvek:

  • signalizace bytového/domovního zvonku

  • signalizace pláče dítěte

  • softwarové vybavení (aplikace do telefonu, programy do PC – nácvik mluvení, sluchu, odezírání nebo znakové řeči

  • individuální indukční smyčka

  • zařízení pro poslech audiovizuálního zařízení

  • signalizace telefonního zvonění

  • telefonní zesilovač

9) Průkaz osoby se zdravotním postižením (průkaz TP, ZTP a ZTP/P)

Od ledna 2012 již nejsou vydávány průkazy TP, ZTP a ZTP/P, které jsme znali dosud. Staré průkazy budou postupně vyměňovány za nové. Nové průkazy však budou vydávány až od konce června 2012. Žadatelům, kterým v období od ledna do června 2012 končí platnost průkazu, bude vydáván průkaz prozatímní.

Platnost starého průkazu je dobré si ohlídat (je uvedena na rubu průkazky) a včas podat žádost o nový průkaz. Průkazy, na kterých je vyznačena platnost „bez omezení“ platí max. do 31.12. 2015.

Bezplatná MHD, sleva na dopravu a další výhody zůstaly zachovány, tak, jak jsme byli zvyklí.

Nárok na průkaz je nově posuzování stejným způsobem jako nárok na příspěvek na péči (viz výše).

Průkaz TP = příspěvek na péči v I. stupni (lehká závislost).

Průkaz ZTP = příspěvek na péči ve II. stupni (středně těžká závislost)

+ osobám starším 18 let, které nezvládají životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty.

Průkaz ZTP/P = příspěvek na péči ve III. nebo IV. stupni (těžká a úplná závislost)

+ a osobám, u kterých bylo pro účely příspěvku na mobilitu zjištěno, že nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace.

10) Nové označení motorových vozidel

Znak O1 (lidově „vozík“) se mění za znak O7, tzv. parkovací průkaz. Nárok na parkovací průkaz mají držitelé průkazu ZTP/P nebo osoby, které takovou osobu přepravují, tedy např. rodiče neslyšících dětí.

Parkovací průkaz opravňuje v České republice k bezplatnému cestování po dálnicích. A k právu využívat vyhrazená parkoviště pro osoby se zdravotním postižením.

V zemích EU parkovací průkaz zajišťuje jen právo na parkování, bezplatné užívání dálnic a další výhody zaručeny nejsou. Záleží na pravidlech konkrétní členské země. Některé země tyto výhody poskytují, některé ne. Plánujete-li dovolenou do zahraničí, je dobré se o možnostech předem informovat.

Platnost průkazu O2 končí 31.12. 2012, do té doby je třeba jej vyměnit za parkovací průkaz.

Znak O2 (lidově „ucho“) zůstává zachován, výměna za nový průkaz neprobíhá.

Pro potřeby veřejnosti, zřídilo také Ministerstvo práce a sociálních věcí infolinku: 844 844 803. Další užitečné kontakty a informace můžete najít na www.mpsv.cz.

Je-li vám v novém sociálním systému něco nejasného, neváhejte se obrátit na naši poradnu. Rádi vám poradíme a vysvětlíme vše potřebné. Bude-li to třeba, pomůžeme i s vyplněním žádostí, sepsáním odvolání či dalšími úkony.

Kontakt: Bc. Jitka Vrchotová, DiS.
vedoucí Poradny NRZP ČR
(+ poradenství ve znakovém jazyce)
tel.(SMS): 736 105 585,  tel. a fax: 266 753 431

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Partyzánská 7, 170 00, Praha 7- Holešovice
budova Pražské teplárenské, 3. patro, dveře č. 332


 

 Související články:


sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Dysfázie a autismus
Raná péče
Usherův syndrom
Vademecum - webová publikace pro neslyšící
Domov pro neslyšící seniory
Celostátní sportovní hry sluchově postižené mládeže a dětí — Aplikace Záchranka /2/
Základy sexuální výchovy
Vaše dotazy na ČSSZ
Metody vyšetření sluchu
Práva neslyšících (TKN)
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Dávky a příspěvky pro osoby se sluchovým handicapem
Metody vyšetření sluchu
Příspěvky na kompenzační pomůcky
Technické pomůcky pro nedoslýchavé
Nový zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Seznam kompenzačních pomůcek pro SP
Sluchadlo nesmí skončit v šuplíku
Zvýhodněné dopravní tarify v zemích Evropské unie
Sociální příspěvky
Změny v poskytování příspěvků od ledna 2010

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 7
celkem: 7
Přihlášení

ikonka 

aktuality 

RSS kanály 

[CNW:Counter]