zobrazeno: 3837x

Neslyšící studenti na univerzitě v Rochesteru

zdroj: www.gong.cz publikováno: 01/07/2011

V červnu tohoto roku jsme dostali díky našemu zaměstnavateli, Středisku Teiresiás při Masarykově univerzitě, možnost navštívit univerzitu v Rochesteru (Rochester Institute of Technology, RIT). Tato univerzita je známá mimo jiné tím, že na ní studuje mnoho neslyšících studentů. Hlavním účelem naší návštěvy byla účast na konferenci, která se zabývala novými technologiemi použitelnými při výuce neslyšících.

Dozvěděli jsme se zde mnoho nového a měli jsme možnost představit účastníkům z celého světa služby, které českým neslyšícím studentům poskytuje Masarykova univerzita v Brně. Kampus univerzity v Rochesteru (dále RIT) je obrovský, má 238 budov a rozkládá se na 1300 akrech v předměstí Rochesteru ve státě New York.

RIT je zaměřená technicky. Skládá se z osmi fakult. Jednotlivé fakulty se věnují například moderním technologiím, informatice, obchodu, užitému umění atd. Jednou z fakult je tzv. National Technical Institute for the Deaf – NTID. Tato fakulta je pro nás nejzajímavější, jelikož se věnuje přímo neslyšícím studentům. Na NTID studují převážně neslyšící, slyšící studenti tam studují jen v programu ASL – English Interpretation (tlumočení amerického znakového jazyka).


Překlad článku do českého
znakového jazyka.
Autor: Gong
RIT navštěvuje celkem 13 000 studentů, z toho 1300 studentů se sluchovým postižením (dále neslyšící). 700 neslyšících je integrováno na různých fakultách, 600 neslyšících studuje přímo na NTID. NTID poskytuje přes 30 studijních programů. Pracovní uplatnění neslyšících absolventů RIT je 93 %, a to se týká i neslyšících absolventů. Důvodem může být i skutečnost, že obory jsou technické a tím také praktické.

Systém vzdělávání a poskytované služby

Struktura akademického roku v USA se liší od systému našich vysokých škol. Jeden akademický rok má 3 semestry (podzim, zima, jaro), 1 semestr 11 týdnů. Jak jsme se dozvěděli, i na RIT již uvažují o přechodu na tzv. „evropský“ systém s pouhými dvěma semestry. Pro zajímavost, školné je přibližně 20 000 dolarů za akademický rok, lze ale žádat o příspěvek, či stipendium (průměrně 9000 dolarů).

Studium v RIT je podmíněno dobrou znalostí angličtiny (testuje se pomocí zkoušky TOEFL). Po splnění další standardizované zkoušky, která je složena z angličtiny, matematiky, čtení (porozumění textu) a logického (vědeckého) myšlení, může student studovat jakýkoliv bakalářský obor na RIT. Pokud ale nemá angličtinu či jiný požadovaný předmět na dobré úrovni, může přesto začít studovat, a to v různých programech na NTID. Během tohoto studia si může student současně zlepšit angličtinu v kurzech čtení a psaní angličtiny. Studium na NTID by se v našem kontextu dalo chápat jako mezistupeň mezi střední a vysokou školou, kdy dochází k doplnění znalostí v různých předmětech.

Protože na RIT studuje tolik neslyšících studentů, je logické, že univerzita musí poskytovat i služby související s překladem z angličtiny do amerického znakového jazyka či s přepisem mluvené angličtiny do psané. Základní služby nabízené neslyšícím studentům jsou následující: tlumočení, přepis mluvené řeči do textu („titulky“), zápis, tutoring. Věnujme se nyní jednotlivým typům poskytovaných služeb.

Tlumočení

V Rochesteru je kolem 1300 neslyšících studentů a 130 tlumočníků. Když jsme slyšeli tato čísla, neuměli jsme si ani zdaleka představit, jak může probíhat přidělování tlumočníků jednotlivým studentům a vyučujícím, vytváření rozvrhů, spolupráce tlumočníků atd. Za týden tlumočnické oddělení musí pokrýt 3000 hodin na celém RIT. Přitom jen jedno až dvě procenta zůstávají nepokryty! To znamená, že z 3000 hodin týdně jen asi 30 zůstane bez tlumočení.

Zajišťuje se tlumočení výuky, studijních záležitostí, exkurzí, porad neslyšících učitelů (na NTID je jedna třetina učitelů neslyšících), sportovní kurzy, sportovní akce atd. 90 % tlumočení na RIT a v NTID zvládnou interní tlumočníci (oněch 130), na 10 % tlumočení se objednávají tlumočníci „zvenku“, z různých tlumočnických agentur. Těch agentur je jen v Rochesteru šest (pro představu, Rochester má asi tolik obyvatel jako Praha).

Systém rozdělování směn funguje tak, že tlumočníci jsou rozděleni do čtyř skupin. Skupiny zajišťují tlumočení vždy pro 1 až 3 fakulty tak, aby byly pokryty potřeby všech osmi fakult. Ve skupinách mají hlavní slovo tzv. manažeři jednotlivých skupin. Pod nimi jsou ještě vždy dva koordinátoři. Manažeři i koordinátoři jsou sami tlumočníci, takže vědí vše o problematice, nejsou to jen úředníci.

Tlumočníci mají svůj rozvrh k dispozici v online systému, který slouží jen pro ně. Tlumočník, kterému odpadne výuka, se to dozví v online systému. Tento online systém eviduje všechny informace o rozvrhu jednotlivých tlumočníků, o jejich přítomnosti či nepřítomnosti na RIT, o jejich preferencích atd. Jedna věc mě však zaujala nejvíc: v systému se také pravidelně objevuje zpětná vazba. Tu dávají sami neslyšící studenti a je anonymní. Student si najde příslušného tlumočníka, odpoví na několik stručných otázek a uloží. Tlumočník vidí zpětnou vazbu – výsledek odpovědí na otázky plus případné komentáře ze strany studenta.

A co dělá tlumočník, kterému odpadne výuka? Nemá volno, jak bychom si mohli myslet. Je ve své kanceláři a má pohotovost, a ze všeho nejdřív se musí podívat do online systému, zda není někde potřeba urgentní tlumočení – tato informace se objeví ve speciální části systému k tomu určené. Tlumočení krizových situací kromě toho obstarávají manažeři a koordinátoři. Dále pak je zavedena tlumočnická pohotovost nonstop. Vždy jeden tlumočník má noční službu. Jeden pokoj na koleji slouží k tomu, aby tam „krizoví“ tlumočníci v noci mohli přespávat. Za jednu noc vyřídí takový tlumočník tak 2 až 3 požadavky, nejčastěji tlumočení při zdravotních problémech, na policii atd.

Skoro všichni tlumočníci v RIT mají alespoň bakalářské vzdělání. Vzhledem k tomu, že v USA je více než 50 bakalářských programů pro tlumočníky ZJ, není problém titul bakaláře či magistra získat. Ovšem, jak potvrdil jeden z amerických kolegů, na RIT jsou ochotni přijmout i tlumočníka bez titulu, pokud se osvědčí v přijímacím řízení, nebo má třeba dobrou znalost specifického oboru. Ale těchto tlumočníků je prý už minimum.

O tom, že místo tlumočníka znakového jazyka na rochesterské univerzitě je považováno za prestižní a dobře placené, svědčí i fakt, že o jedno místo se pere mnoho zájemců. V době naší exkurze zrovna probíhaly vstupní pohovory s novými tlumočníky. Přijímací komisi tvoří čtyři manažeři skupin (3 slyšící, 1 neslyšící) a skládá se z pořízení videozáznamu, hlasového záznamu a jejich hodnocení. Na nabízená tři tlumočnická místa na RIT se hlásí 35 zájemců!

VRI: Video Remote Interpreting

V USA funguje služba, kterou by určitě naši neslyšící velmi ocenili. Nazývá se VRI: Video Remote Interpreting. Jde o online tlumočení. O podobné tlumočení se v našich podmínkách snaží Středisko Teiresiás ve výuce a APPN v komunitním tlumočení, proto nás zaujala americká verze této služby, která usnadňuje život americkým neslyšícím již zhruba posledních 5 let.

Místo dlouhých výkladů bychom vám rádi tuto službu dokumentovali několika fotografiemi. Nejprve však VRI v kostce: představte si naši starou dobrou telefonní budku. Nebo spíše takovou tu budku, kde se pořizují rychlé fotografie. Vejdete-li však dovnitř, je vybavena high tech materiálem: naproti malé židličce je monitor, nad ním kamera, po vaší pravé ruce je ovladač. Stačí zmáčknout tlačítko ON a obrazovka se rozsvítí. Pak už můžete vytočit číslo vašich slyšících příbuzných či přátel a přístroj vás spojí s tlumočníkem, který vás vystřídá na obrazovce. V tu chvíli už jste spojeni a můžete začít komunikovat. Tlumočník přeloží zprávu ve znakovém jazyce do jazyka mluveného, a hned přeloží i odpověď slyšícího, takže můžete bez problémů komunikovat.

Neslyšící mohou takto volat i mezi sebou, bez tlumočníka. Služba je pro neslyšící zadarmo. Poskytují ji tři velké telefonní společnosti. Budky stojí např. na univerzitě, ale i na dalších veřejných místech. Tlumočníci sedí většinou v kanceláři dané telefonní společnosti, která je najímá, ale mohou být i doma, pokud na to mají vybavení.
To je hudba budoucnosti, že? Ale jistě se něčeho podobného dočkáme brzy i v ČR.

Titulkování – přepis mluvené řeči do textu

Kromě tlumočníků mají na RIT také k dispozici „skryté titulky“ – tj. plátno, na kterém se objevují zápisky, které zapisovatelé píší na notebooku. Tato služba byla zavedena teprve před pěti lety a pomalu se rozmáhá její obliba. Takzvané titulkování v sobě zahrnuje několik typů služeb, které zachycují mluvené slovo v psané podobě. Jedním ze způsobů, jak zajistit titulky pro přednášku nebo diskuzi je přepis v reálném čase (CART), CART je okamžitý přepis mluveného slova do textu, který je pak zobrazen na monitoru počítače nebo jiného zařízení, případně promítán na plátno. Tuto službu provádí poskytovatel CART služeb, který používá stenografovací stroj, notebook a specializovaný software. Poskytovatel CART neboli stenograf může být přímo na místě nebo na jiném vzdáleném místě. Pro vzdálený přístup, stenograf poslouchá přednášku prostřednictvím telefonu nebo mikrofonu přes síťové nebo internetové připojení. Pro zajímavost: za jednu přednášku trvající cca půlhodiny stenograf popsal 19 stránek dokumentu. Dalšími způsoby pro přepis jsou např. technologie pro rozpoznávání hlasu.

Zápis

Zapisovací služby pro neslyšící studenty RIT mohou být poskytnuty na místě, nebo prostřednictvím vzdáleného rozhraní. Nejsou určeny ke komunikaci mezi slyšícími i neslyšícími účastníky ve třídě či v posluchárně, ale můžou poskytnout podporu studentům při zápisu grafických dat, jako jsou např. chemické struktury molekul, matematické symboly apod. Poznámky z laboratorní přednášky, multimediální prezentace apod. jsou pak vystaveny na webu, kde si je studenti mohou stáhnout. Zajímavá čísla: v minulém roce bylo využito 65 000 hodin této služby.

Tutoring

Neslyšící studenti navštěvující běžnou přednášku mají možnost mít tutora v případě příliš rychlého tempa výuky, nebo nejasností v některých částech přednášek, nebo v takových případech, kde tlumočení nebo jiný způsob překladu není možný. Tutor tyto části pak dovysvětlí a student může pokračovat v běžné výuce.

Všechny tyto služby jsou poskytovány neslyšícím studentům na RIT na základě jejich volby a zdarma. Jsme velice rádi, že jsme měli možnost vidět, jak studium neslyšících na univerzitě může vypadat, a získali jsme cenné podněty pro naši další práci. Doufejme, že možnosti našich studentů se brzy také přiblíží americké realitě.

foto: autoři

 

 Související články:


sdílet na Facebooku      Google záložy           vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk

Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Nové články a videa
HandsDance: hudební klipy pro neslyšící
10/02/2021 - Radka Kulichová
Dysfázie a autismus
02/02/2021 - Česká televize
Zlaté české ručičky
30/01/2021 - Česká televize
Ocenění ASNEP 2018
28/01/2021 - Česká televize
Kniha Odposlechnuto v Praze pomáhá neslyšícím
26/01/2021 - Česká televize
Původ znakových jazyků a jejich budoucnost
24/01/2021 - Česká televize
Raná péče
24/01/2021 - Česká televize
Lenka Matoušková
22/01/2021 - Česká televize
Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících
22/01/2021 - Česká televize
Vodníkova princezna
20/01/2021 - Česká televize
Vliv nových technologií na život neslyšících
18/01/2021 - Česká televize
Po stopách filmů sluchově postižených
18/01/2021 - Česká televize
Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleského
16/01/2021 - Česká televize
Usherův syndrom
10/01/2021 - Česká televize
Divadlo beze slov
05/01/2021 - Česká televize
Pantomima a pohybové divadlo
01/01/2021 - Česká televize

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

nejnovější články z rubriky 
Film Gallaudet
Neslyšící studenti na univerzitě v Rochesteru
Porovnanie úrovne vzdelávania SP v minulosti a dnes
Technologická konference v Rochesteru
Škola pro neslyšící ve Fremontu, USA
Zopár o Gallaudetovej univerzite
Na Gallaudetově univerzitě jsem byla dvojnásobným cizincem
Dvouměsíční stáž ve Finsku a Švédsku
Jaké je to studovat na Gallaudetově univerzitě v USA
Hluchota je zlá kletba
« « « VÍCE « « « VÍCE « « «

nejčtenější články z rubriky 
Jaké je to studovat na Gallaudetově univerzitě v USA
Hluchota je zlá kletba
Zopár o Gallaudetovej univerzite
Škola pro neslyšící ve Fremontu, USA
Dvouměsíční stáž ve Finsku a Švédsku
Porovnanie úrovne vzdelávania SP v minulosti a dnes
Technologická konference v Rochesteru
Na Gallaudetově univerzitě jsem byla dvojnásobným cizincem
Neslyšící studenti na univerzitě v Rochesteru
Film Gallaudet

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 10
celkem: 10
Přihlášení

ikonka 

aktuality 

RSS kanály 

[CNW:Counter]